Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieruchomość budowlana

W jaki sposób dokonywać rozliczenia amortyzacji od nabytej przez 3 - osobową spółkę cywilną nieruchomości po wystąpieniu jednego ze współników ze spółki ?W jaki sposób dokomnywać rozliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup nieruchomości po wystąpieniu jednego ze wspólników spółki ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 23.03.2004 dotyczące sposobu rozliczenia amortyzacji od nabytej przez trzyosobową spółkę cywilną nieruchomości ( budynku piekarni ) oraz sposobu rozliczenia odsetek od zaciągniętego przez spółkę trz ...


Czy świadczona usługa na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego, ale wykonywana w obiekcie budowlanym zlokalizowanym na terenie Niemiec jest objęta podatkiem od towarów i usług? Czy ciąży na nas obowiązek rejestrowania i rozliczania podatku od towarów

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926). Pismem z dnia 27 lipca 2004 r Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierw ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym ?

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urządu Skarbowego Łódź – Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 3.11.2004 r. uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 2 pkt. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzeku ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę, gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zasiedlonymi oraz gruntów niezabudowanych bez prawa do zabudowy.

W odpowiedzi na pismo GRB 72241/5/04 z dnia 08.10.2004r. (data wpływu 18.10.2004r.) uzupełnione pismami z dnia 16 i 30.11.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje iż zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia ...

Czy przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2004r.. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) informuje, że nabycie nieruchomości na podstawie umowy dożywocia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 9 września 2000r., ...

Czy: 1. sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki jest obciążona podatkiem od towarów i usług i w jakiej wysokości, 2. sprzedaż prawa własności do posadowionych na tej działce budynków obciążona jest podatkiem od towarów i usług w i jakiej wysokości, 3. sprzedaż prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki obciążona jest podatkiem od towarów i usług i w jakiej wysokości. Nieruchomość składa się z dwóch działek, z których jedna jest niezabudowana, a druga jest zabudowana halą magazynową z częścią socjalną-biurową i budynkiem magazynowym

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, której przepisy w znacznej części weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o który ...

Czy Komornik Sądowy sprzedając nieruchomość dłużnika powinien do ceny określonej przez rzeczoznawcę jako netto doliczyć i odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego podatek VAT?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) w związku ze złożonym przez Komornika Sądowego wnioskiem z dnia 11.02.2005r. uzupełnionym pismami z dnia 18.02.2005r. i 07.03.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarboweg ...

Czy przy sprzedaży użytkownikowi wieszystemu nieruchomości gruntowej, który nabył użytkowanie wieczyste na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego od użytkownika wieszystego, który użytkowanie nabył z mocy prawa decyzją administracyjną na podstawie art. 23 ustawy o gospodarce niruchomościami, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% ?

W powołanym piśmie Starosta zwrócił się z zapytaniem, czy sprzedaż użytkownikowi wieczystemu niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania pod budownictwo przemysłowe podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 22% ? Starosta stoi na stanowisku, że w opisanej sytuacji sprzedaż winna być opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 22%. Naczel ...

Pytanie podatnika dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży nieruchomości przy nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Z treści złożonego przez Panią wniosku z dnia 20.01.2005r. wynika, iż jest Pani właścicielem zabudowanej nieruchomości składającej się z działek gruntowych o numerach ewidencyjnych 1056/1 i 1056/50 położonych przy ul. Batorego i ul. 3-go Maja 49 w Hajnówce o powierzchni gruntu 5657 metrów kwadratowych przeznaczonej pod wynajem. W/w nieruchomość została sprzedana notarialnie w dniu 18 stycznia 2005 ...

Generowanie strony w 19 ms