Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stolarka

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik dokonuje sprzedaży materiałów budowlanych oraz wykonuje usługi budowlane. Jaka stawka podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie do usług budowlanych w budynku mieszkalnym, wykonywanych z materiałów wykonawcy, polegających na montażu stolarki budowlanej w szerokim znaczeniu – demontaż, pomiary, montaż parapetów, itd. … – na podstawie załączonej umowy (wzór „Umowa Nr ……../2004 o roboty budowlano-montażowe”, § 1 umowy stanowi „ przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę lub upoważniony przez niego podmiot – na zamówienie Zamawiającego – robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym z zastosowaniem materiałów Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).Podatnik wykonuje czynności oznaczone symbolami PKWiU: a) 45.42.11, b) 45.42.13, c) 45.44.10, d) 45.44.21, e) 45.45.11. Według podatnika usługa budowlano-montażowa wykonywana w budynku mieszkalnym powinna być opodatkowana stawką 7%, gdyż nie ma podstaw do wyłączenia z usług wartości zużytych materiałów oraz samej robocizny.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 20.07.2004r., uzupełnionym dnia 29.07.2004r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. z późn.zm.). Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ...

Dot. stawki podatku VAT na wykonanie bram ogrodzeniowych (PKWiU 28.12.10-30.50). Na zaliczkę otrzymaną w kwietniu 2004r. wystawiona została faktura VAT, zgodnie z art.6 ust. 8b pkt 2d ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku VAT, przy zastosowaniu staki 7%. Jaką stawkę należy zastosować do pozostałej wartości bramy?

Z treści zapytania wynika, że podatnik wykonuje bramy do obiektów budowlanych /przemysłowych jak i budownictwa mieszkaniowego oraz ogrodzeń do tych obiektów/, które według prawa budowlanego zaliczane do obiektów budownictwa. W miesiącu kwietniu 2004r. podatnik otrzymał zaliczkę w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zlecenia na wykonanie bram ogrodzeniowych, sklasyfikowanych wg PKWiU do grup ...

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność handlową i usługową. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupuję i sprzedaję stolarkę budowlaną z drewna i PCV i do transakcji tych stosuję stawkę VAT w wysokości 22% . Na przedstawionym powyżej stanie faktycznym zaistniała wątpliwość co do możliwości stosowania przez moją Firmę obniżonej stawki VAT w wysokości 7%. Moim zdaniem w świetle przepisów powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, usługi montażu lub wymiany powinny być objęte stawką VAT w wysokości 7% przy czym stawka ta powinna objąć swoim zakresem nie tylko robociznę, ale także wszystkie materiały użyte do realizacji tego rodzaju usług.Moje stanowisko w przedmiotowej sprawie zbieżne jest ze stanowiskiem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004r. Zawartym w odpowiedzi na interpelację posła Zbigniewa Janowskiego, w piśmie do Marszałka Sejmu o następującej treści:„Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i b w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. Stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% stosuje się m. in. W odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, a także do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Oznacza to, że zakres stosowania w budownictwie mieszkaniowym obniżonej stawki VAT, po wejściu nowej ustawy, nie ulegnie zasadniczej zmianie w stosunku do obecnego stanu prawnego.”Również w swoim wystąpieniu na 68 posiedzeniu Sejmu RP w dniu 20 lutego 2004r. Minister Finansów wypowiedział się w następujący sposób :„Jeżeli firma świadcząca usługi budowlane, będąca podatnikiem VAT funkcjonuje normalnie na rynku i wystawia fakturę, to wystawia tą fakturę na 7%. Ta faktura obejmuje całość przedsięwzięcia budowlanego. W skład tej całości przedsięwzięcia budowlanego wchodzi zarówno materiał, który ta faktura może obejmować, jak również robociznę.Nadto pozwolę sobie zacytować tezy orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego odnoszące się do przedmiotowej sprawy.Wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2001r. Syn. Akt I S.A./Kr 1371/99:„ nie ma podstaw do wyłączenia z usług materiałów i usług budowlanych oraz z robót budowlano – montażowych, a tym samym do pozostawienia w tych usługach wyłącznie robocizny. W związku z czym należy stosować jedną stawkę podatkową do całości tej usługi.”Wyrok NSA z dnia 28 marca 2003r. syn. akt : III S.A. 20029/01„ przypadku wykonania usługi z materiałów dostarczonych (zakupionych) przez wykonawcę, obrót stanowiący podstawę opodatkowania usługi, obejmuje także należność za wykorzystane materiały. Niedopuszczalne jest wystawienie dwóch faktur: za wykonanie usługi i za sprzedaż materiałów”.Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny sprawy oraz moje stanowisko, wnoszę o udzielenie pisemnej informacji, czy mogę stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 7% przy fakturowaniu robocizny i materiałów, wykonując roboty budowlano-montażowe, oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia. Według przedstawionego stanu faktycznego podatnik prowadzi handlową oraz usługow ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o zakwalifikowanie do odpowiedniej stawki podatku VAT nw. robót budowlano – montażowych: - produkcja okien i drzwi z montażem dla budownictwa mieszkaniowego (KOB 11) - produkcja okien i drzwi z montażem dla budynków użyteczności publicznej - montaż okien i drzwi dla budownictwa mieszkaniowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przedstawia poniżej swoje stanowisko w sprawie: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) roboty budowlano – montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związa ...

Czy sprzedaż usługi polegającej na założeniu stolarki budowlanej w budynku mieszkalnym z materiału własnego wykonawcy (okna, parapety, pianka montażowa, profile itp.) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7% w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przedstawia poniżej swoje stanowisko w sprawie: Zgodnie z art. 146 ust 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) roboty budowlano – montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związan ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi montażowe szaf wnękowych (do trwałej zabudowy) w lokalach mieszkalnych ? Czy usługi tego typu mieszczą sie w pojęciu robót budowlano-montażowych związanych z budynkiem mieszkalnym, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 04.08.2004 r. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w art. ...

Jaką stawką ryczałtu winny być opodatkowane przychody z działalności gospodarczej w zakresie wykonywania mebli (z materiału powierzonego lub stanowiącego własność podatnika) oraz świadczenia usług stolarskich?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 19.07.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż prowadzi działaln ...

Podatnik prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych. Świadczy również usługi budowlane m.in. montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dla celów mieszkaniowych i innych. Czy w świetle obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług, właściwym jest stosowanie stawki VAT w wysokości 7% do wykonanej usługi - montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z materiałem pochodzącym z własnej firmy, czy należy wystawiać faktury VAT oddzielnie na materiał ze stawką 22% i na usługę ze stawką 7%?

Stosownie do treści art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), do 31 grudnia 2007r. 7% stawkę VAT stosuje się w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłącze ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana będzie usługa montażu lub wymiany stolarki budowlanej dla budownictwa mieszkaniowego zawierająca w sobie materiały użyte takie jak okna, drzwi, materiały montażowe itp. oraz robociznę, zgodnie z zawartą z klientem umową. Ze złożonego wniosku wynika, że podatnik nie jest producentem okien i drzwi. Przedmiotowe usługi klasyfikowane są do grupowania PKWiU 45.21.15-00, przy czym dotyczą budownictwa mieszkaniowego klasyfikowanego w prawie budowlanym pod symbolami PKOB 1110, PKOB 1121, PKOB 1122, PKOB 1130.

Udzielając odpowiedzi na zapytanie Podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU upoważnione są wyłącznie odpowiednie organy statystyczne. Zatem organ podatkowy udzielając odpowiedzi na zapytanie przyjął za prawidłowe wskazane przez podatnika klasyfikacje statystyczne wymienionych usług. Przy ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do prac budowlano – montażowych w zakresie stolarki budowlanej związanych z budownictwem mieszkaniowym, dokonywanych przez podatniczkę prowadzącą działalność handlowo – usługową?

Zastosowanie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług do prac budowlano – montażowych w zakresie stolarki budowlanej, związanych z budownictwem mieszkaniowym wymaga ustalenia, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy też świadczy usługę. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od t ...

Generowanie strony w 13 ms