Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: biegły rewident

Prowadzę działalność gospodarczą – biuro rachunkowe. Ponoszę opłaty za studia podyplomowe dla Kandydatów na Biegłych Rewidentów oraz opłaty za egzaminy w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Czy poniesione z tego tytułu wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 28.07.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe i egzaminy w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyj ...

Czy zawarte z biegłymi rewidentami umowy o dzieło i umowy zlecenia są opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz czy wynagrodzenie członka zarządu jest opodatkowane podatkiem VAT?

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ponadto art. 15 ust. 3 pkt 3, za wykonywaną samodzielnie dz ...

Czy czynności wykonywane przez biegłego rewidenta na podstawie umowy o dzieło zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2005r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe Uzasadnienie Wnioskiem z ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT umowy o dzieło zawarte przez biegłego rewidenta z podmiotem zlecającym badanie sprawozdań finansowych, weryfikacji dokumentacji roboczej dotyczącej badanych sprawozdań przez innych biegłych rewidentów, ekspertyz i opinii ekonomiczno finansowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.07.2005 r. wpłynął wniosek Strony (uzupełniony ...

- czy wykonując w/w czynności zobligowany jest Pan do dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów, wystawiania faktur VAT, składania deklaracji podatkowych, wpłacania podatku VAT ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), - art. 15 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT,organ podatkowy udziela interpretacji co do zakr ...


Czy podatnik postąpił prawidłowo wprowadzając grunt do ewidencji środków trwałych według wartości wynikającej z wyceny biegłego oraz uznając w/w wartość za koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży nieruchomości wraz z gruntem?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 27.06.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Czy biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych na podstawie umowy o dzieło jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy wobec powyższego stanu faktycznego koszty badania sprawozdań finansowych dokonywane przez biegłych rewidentów w przypadku gdy spółka nie ma ustawowego obowiązku poddawania ich badaniu a wynika ono przede wszystkim z faktu przynależności do grupy kapitałowej i związanych z tym dodatkowych obowiązków, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu ? Dotyczy to badania, które jest związane ze zwykłym tokiem działalności podmiotu, a nie np. w celu sprzedaży przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

1) określenie momentu powstania przychodu z tytułu składek członkowskich, opłat z tytułu nadzoru, opłat z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, opłat z tytułu wpisu na listę kandydatów na biegłych rewidentów oraz wpłat z tytułu kar orzeczonych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny pobieranych w ramach prowadzonej działalności statutowej,2) zwolnienie z opodatkowania składek członkowskich,3) struktura ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze źródeł, których część nie podlega opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 72 ms