Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzęt

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 10.01.2003 r. czy zakup zmechanizowanego sprzętu do odśnieżania będzie kosztem uzyskania przychodu w działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w budynkach dzierżawionych od Urzędu Gminy, Pierwszy Urz ...

Czy właściwe jest zastosowanie stawki podatku od towrów i usłyg 3% a nie 22% przy sprzedaży pieca konwekcyjnego dla Ośrodka Szkolno-Wychowaczego jako podmiotu prowadzącego działalność edukacyjną?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2003 r. (data wpływu 17 listopada 2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (uzupełnionego pismem z dnia 11 grudnia 2003 r.), zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów podziela pogląd ...

- dotyczy stosowania preferencyjnej stawki 3% na sprzedaż oprogramowania do sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół i przedszkoli.

Działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 23 października 2003 r. (wpływ do U.S. 27.10.2003 r.) uzupełnionym pismem z dnia 08 listopada 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdz ...

Jaka jest wysokości stawki podatku od towarów i usług stosowanej do sprzedaży usług w zakresie naprawy sprzętu medycznego na rzecz szpitala ?

Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2002r. – wymieniał „usługi napraw i konserwacji wyrobów z grupowania SWW 2885 (PKWiU ex 33.10.92), jednocześnie pozycja 24 wymieniała wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne, z wyłączeniem obuwia na stopy wrażliwe ...

Jaką stawką zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług objęta jest sprzedaż wyrobu pod nazwą "nakładka antyposlizgowa do kul i lasek inwalidzkich - metalowa" o symbolu PKWiU 33.10.18-99.00?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2004r. (data złożenia 18.05.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów informuje, iż: Ze stanu faktyczn ...

Podatnik składa zapytanie, który ze sposobów traktowania świadczonych przez Dostawcę usług szkoleniowych jest prawidłowy: - jako usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla sprzedawanego sprzętu czy jako usługi doradczej - jako usługi edukacji, zwolnionej od podatku od towarów i usług. Zdaniem podatnika prawidłowe jest zastosowanie do przedmiotowych usług stawki 22% jako właściwej dla sprzedawanego produktu.

Z treści pisma wynika, że podatnik podpisał umowę z kontrahentem na sprzedaż, instalację i uruchomienie sprzętu telekomunikacyjnego. Zgodnie z zapisami umowy, dostawca zobowiązuje się w ramach umowy zapewnić specjalistyczny instruktaż pracownikom związany z dostarczonym sprzętem, przy czym przeprowadzenie przedmiotowego instruktażu stanowi warunek udzielenia przez Dostawcę gwarancji na dostarczony ...

Posiadanie samochodu przez pracownika pogotowia dźwigowego celem uzywania go w pracy jest warunkiem koniecznym zatrudnienia tego pracownika w przeciwieństwie do innych pracowników, którym wypłacamy ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Naszym zdaniem dla tych pracowników samochód jest sprzętem umożliwiającym wykonywanie pracy, a przepisy ustawy nie precyzują zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego za użwane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt. Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania rozliczenia w/w ewiwalentu.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew po dokonaniu analizy stanu faktycznego zawartego w piśmie z dnia 30.08.2004r. informuje, że z dniem 31.12.2003r. przestało obowiązywać zwolnienie objęte art. 21 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...

Czy wystawione faktury korygujące dotyczące sprzedaży sprzętu komputerowego są prawidłowe ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.08.2004r. stanowiącego zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) sta ...

Jakie kwoty należy brać przy ustaleniu limitu, którego przekroczenie zobowiązuje do ewidencji na kasie fiskalnej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, informuje: Na podstawie art 165 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535), do czasu wydania przepisów na podstawie art. 111 ust. 7 i 9 ustawy mają zastosowanie, między innymi, przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących ( ...

Opodatkowanie działalności powiatowego ośrodka kultury.

W odpowiedzi na pismo POK-II-383/04 z dnia 19.11.2004r. uzupełnionego pismem POK-II-393/04 z dnia 26.11.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż usługi wymienione w zapytaniu podlegają opodatkowaniu podatkiem o ...

Generowanie strony w 12 ms