Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: internat

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są od 1.05.2004 r. usługi w zakresie konserwacji, remontów i naprawy dźwigów osobowych i towarowych świadczone w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB do symbolu 1122, w budynkach domów pomocy społecznej sklasyfikowanych w PKOB do symbolu 1130, w budynkach internatów młodzieży szkolnej sklasyfikowanych w PKOB do symbolu 1130?

Odpowiadając na pismo z dnia 3.06.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 17.06.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż świadczy pan usługi w zakresie konserwacji, remontów i naprawy dźwigów osobowych i towar ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym właściwej stawki podatku VAT dla sprzedaży posiłków wydawanych w internacie działającym przy zespole szkół. Zdaniem podatnika posiłki powinny być zwolnione z podatku VAT, ponieważ są częścią całej usługi.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (i mającej zastosowanie do klasyfikacji dokonywanych dla potrzeb podatku od towarów i usług) – Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm. – usługi w zakresie edukacji są klasyfikowane w dziale 80, który obejmuje: a) usługi przedszkoli, b) usługi w zakresie szkolnictwa podsta ...


Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z poz. 11 i 12 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) zwolnione od podatku od towarów i usług są wyłącznie usługi publicznych radia i telewizji, z wyłączeniem: 1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami re ...

Czy prowadzenie przez szkołę stołówki, z której korzystają uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mieści się w zakresie usług edukacyjnych, tj.: 80.22 i czy tym samym usługi te są zwolnione z 7-procentowego podatku VAT?

Zespół szkół zwrócił się w dniu 9.09.2004 r. z zapytaniem o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Podatnik w złożonym piśmie wnosi o potwierdzenie czy prowadzenie przez szkołę stołówki, z której korzystają uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mieści się w zakresie usług edukacyjnych, tj.: 80.22 i czy tym samym usługi te są zwolnione z 7-procentowego podatku VAT. Zdaniem podatnika ...

Jaką stawką VAT należy opodatkować roboty budowlane na terenie internatu liceum ogólnokształcącego sklasyfikowane pod symbolem PKOB 1130 ?

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 07.09.2004 r. dotyczące opodatkowania robót budowlanych na terenie internatu liceum ogólnokształcącego informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o ...

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa, zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie:Szkoła prowadzi stołówkę przy internacie, z której korzysta młodzież szkolna, młodzież przebywająca na kursach z teoretycznej nauki zawodu klas wielozawodowych oraz pracownicy.Stołówka w internacie nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, prowadzona jest przez pracowników Zespołu Szkół i jej działalność jest ściśle związana ze szkołą.Problem jaki powstał od 01 maja 2004r. to: czy posiłki sprzedawane w stołówce internackiej podlegają zwolnieniu z VAT, czy też są opodatkowane stawką VAT 7% .Zwróciliśmy się do Urzędu Statystycznego w Łodzi i otrzymaliśmy opinię. Naszym zdaniem posiłki wydawane uczniom i personelowi w stołówce internatu powinny być zwolnione z VAT i posiadać PKWiU 80.W odpowiedzi na nasz wniosek zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844) w oparciu o przedstawiony opis Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych wyraził opinię, iż wymienione w piśmie usługi mieszczą się w grupowaniach:- usługi wykonywane przez internat zespołu szkół, polegające na zapewnieniu noclegów wraz z wyżywieniem lub bez wyżywienia świadczone na rzecz własnych wychowanków w czasie trwania roku szkolnegoPKWiU 55.23.15-00.00 "Usługi krótkotrwałego zakwaterownia, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane"- usługi zakwaterowania (również z wyżywieniem) w internacie osób z zewnątrz PKWiU 55.23.13-00.00 "Usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania"- usługi świadczone przez stołówkę internatu, który stanowi integralną część zespołu szkół, dla własnych uczniów i pracowników (nie dotyczy osób zamieszkałych w internacie) - pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji"- usługi świadczone przez stołówkę internatu zespołu szkół dla osób spoza zespołu szkół niezakwaterowanych w internaciePKWiU 55.51.10-00.00 "Usługi stołówkowe". Jednocześnie w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 844), zgodnie z którym do celów podatkowych nadal stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późniejszymi zmianami), Ośrodek wyraża opinię, iż w/w usługi mieściły się w grupowaniu:- usługi wykonywane przez internat zespołu szkół, polegające na zapewnieniu noclegów wraz z wyżywieniem lub bez wyżywienia świadczone na rzecz własnych wychowanków w czasie trwania roku szkolnegoPKWiU 55.23.15-00.00 "Usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe,gdzie indziej nie sklasyfikowane"- usługi zakwaterowania (również z wyżywieniem) w internacie osób z zewnątrz PKWiU 55.23.13-00.00 "Usługi wynajmu pozostałych umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania"- usługi świadczone przez stołówkę internatu, który stanowi integralną część zespołu szkół, dla własnych uczniów i pracowników (nie dotyczy osób zamieszkałych w internacie) - pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotemPKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji"- usługi świadczone przez stołówkę internatu zespołu szkół dla osób spoza zespołu szkół niezakwaterowanych w internaciePKWiU 55.51.10-00.00 "Usługi stołówkowe"

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2004, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( ...

Czy sprzedaż lokalu użytkowego w internacie wraz z udziałem w działce daje podstawę do zwolnienia od podatku VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w związku z pismem z dnia 29.11.2004 r., w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy lokali użytkowych stanowiących część budynku Internatu, w przypadku którego od zakończenia bu ...

Stawka podatku od towarów i usług dla usług noclegu w internacie świadczonej na rzecz osób spoza ośrodka.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.12.2004 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu zgodnie z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje:Przez świadczenie usług, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), rozumie się każde świadczeni ...

Jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku internatu Ochotniczych Hufców Pracy ?

W dniu 25.04.2005 r. Podatnik wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług robót remontowo-budowlanych budynku internatu OHP. Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do dnia 31.12.2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w ...

Generowanie strony w 11 ms