Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dodatki mieszkaniowe

Czy wypłacane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela - nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, podlegają po 1 stycznia 2004 roku zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zmianami)

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, że: zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz ...

Czy dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny i stały zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są przychodem dla potrzeb podatku dochodowego?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do pracy i ma przyznany stały zasiłek z MOPS, który to zasiłek jest jego jedynym źródłem utrzymania. Od maja 2004 roku ma przyznany dodatek mieszkaniowy.O kwotę otrzymywanego dodatku mieszkaniowego pomniejszono wypłatę zasiłku.W przepisach zawartych w art. 10 – 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych środków z tytułu dodatków mieszkaniowych, będących w dyspozycji zarządcy nieruchomości do czasu ich przekazania gminie i wspólnotom mieszkaniowym.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że Spółka, na podstawie umowy zawartej z gminą i wspólnotami mieszkaniowymi, jest zarządcą nieruchomości stanowiących w całości własność gminy oraz nieruchomości wspólnych stanowiących współwłasność osób fizycznych i gminy. Część lokatorów otrzymuje dodatek mieszkaniowy wypłacany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pieniądze z tego tytułu OPS p ...

Czy kwota zwolnienia przedmiotowego, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dotycząca wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej w służbie stałej równoważników za brak kwatery, odnosi się do jednego miesiąca, czy roku kalendarzowego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pom. na pisemne zapytanie płatnika z dnia 21.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: płatnik wypłaca funkcjonari ...

Czy przedmiotowe przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny: Urząd Gminy w oparciu o ustawę z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 137,poz. 926) wypłaca osobom uprawnionym dodatki mieszkaniowe. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do zapisu art. 21 ust. 1 pkt 97 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku są dodatki mieszkaniowe i rycz ...

W jaki sposób dokonać odliczenia od podatku wydatków z tytułu wpłat na fundusz remontowy w przypadku otrzymania dodatku mieszkaniowego?

Zgodnie z opisanym stanem faktycznym w 2004 roku podatnik dokonywał wpłat na fundusz remontowy. Łączna wpłata z tego tytułu wyniosła 657,36 zł. W tym samym roku podatnik otrzymał z Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza dofinansowanie do czynszu za mieszkanie w kwocie 1.967,98 zł. Łączna kwota opłat za mieszkanie oraz wpłat na fundusz remontowy dokonanych w 2004 roku wynosiła - 2.917,44 zł ( w tym: opłaty ...

Czy należy potrącić i w jakiej wysokości podatek dochodowy od osób fizycznych emerytowi, byłemu nauczycielowi, od wypłacanego w formie dodatku mieszkaniowego pełnego zwrotu czynszu wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 28 lipca 2005r. uzupełnionego pismem nr X z dnia 18 sierpnia 2005 r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podat ...

Czy świadczenie wypłacane osobie zamieszkałej na terytorium RP przez rząd Francji w formie odszkodowania rekompensaty, na które to świadczenie składa się dodatek mieszkaniowy, rekompensata z tytułu ogrzewania, dodatek zryczałtowany uzupełniający i dodatek specjalny do świadczenia z tytułu ogrzewania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.04.2006 r. pani Anny K. w sprawie udzi ...

Czy: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, dodatek mieszkaniowy i zwrot poniesionych kosztów z Komitetu Pomocy Społecznej są dochodem oraz czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, iż stanowisko Pana ... , zamieszkałego w ... przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2006 r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 25.05.2006 r.), uzupełnionym w dniu 04.08.2006 r., o udzielenie pisemnej interp ...

Czy należy przy wypłacie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego za okres trzech lat, który przyznany został przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w K., uwzględnić kwotę wolną od podatu za każdy rok i dopiero od pozostałej kwoty potrącić podatek w wysokości 19%?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmian.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2006 r. (data wpływu 24.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w ...

Generowanie strony w 21 ms