Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konserwacja dzieł sztuki

Podatnik wnosi o wyjaśnienie, czy usługi polegające na konserwacji dzieł sztuki, świadczone na podstawie umów o dzieło, w ramach działalności wykonywanej osobiście na rzecz osoby prawnej - Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z którą nie pozostaje w stosunku pracy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W sytuacji, kiedy przedmiotowe umowy o dzieło podlegałyby opodatkowaniu, wnioskodawca zwraca się z zapytaniem o wysokość stawki podatku od towarów i usług na przedmiotowe usługi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Niemniej jednak na podstawie art. 15 ...

dotyczy stawki podatku VAT dla usług konserwacji dzieł sztuki

Działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek spółki z dnia 4.06.2004 r. uzupełniony pismem z dnia 15.07.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług konserwacji dzieł sztuki, Naczeln ...


W jaki sposób należy ewidencjonować kaucję z tytułu wypożyczenia sprzętu będącego własnością podatnika? W jaki sposób należy wnieść do majątku firmy sprzęt wypożyczony, który jest w posiadaniu podatnika, i który ma być wypożyczony lub sprzedany w ramach sprzedaży komisowej oraz w jaki sposób należy go wycenić?

Pan ZM zwrócił się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w związku z wątpliwościami odnośnie sposobu ewidencjonowania kaucji z tytułu wypożyczania sprzętu będącego własnością Wnioskodawcy oraz sposobu wniesienia do majątku firmy sprzętu wypożyczonego, który znajduje się w posiadaniu Wnioskodawcy i który ...

Generowanie strony w 11 ms