Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz celowy

1.Czy spółka akcyjna. której udziałowcem jest Województwo Wielkopolskie i Bank Gospodarstwa Krajowego powinna uiszczić podatek od czynności cywilnoprawnych, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwote 3.000.000 zł, który ma być wniesiony przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Wielkopolskiego? 2.Czy objęcie akcji w/w spółki przez wojewódzki fundusz celowy może być zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z poźn. zm.) w przypadku umowy spółki za zmianę umowy - po dniu 30.04.2004r. - uważa się przy spółce kapitałowej – wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego, oraz dopłaty. Stosownie do art ...

Podatnik pyta, czy przedstawionym wyżej stanie faktycznym, właściwą stawką podatku od towarów i usług, dla usług nabywanych za własne środki finansowe, jest stawka w wysokości 7%.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Pismem z dnia 3 czerwca 2004 r. (doręczonym dnia 7 czerwca ...

Czy ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie kredytu udzielonego z funduszu celowego jest czynnoscią zwolnioną od podatku od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie: - czy ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie kredytu udzielonego z funduszu celowego, jakim jest Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, jest czynnością zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnychzawarte w piś ...

W związku z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a i b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) proszę o wyjaśnienie następującej wątpliwości: czy dochody osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którym zleciłem bezpośrednią realizację zadań finansowanych na podstawie umowy zlecenia, bezpośrednio przy realizacji zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a cytowanej ustawy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach w odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 19.10.2004 r. o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Zgodnie z przepisem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 20 ...

Czy Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest podatnikiem VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2004 r. (znak: BF 3220/6/2004), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje: Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym będący częścią Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i ...

Czy dochody osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu na podstawie kontraktu z UE wypłaca wynagrodzenia w ramach umów zlecenia i o dzieło podlegają zwolnieniu od opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 roku poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.06.2005 roku, uzupełnionego dnia 06.07.2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z ...

Czy ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie kredytu udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego rodzi obowiązek uiszczenia pcc?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §4 w związku z §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) w związku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz obowi ...

W sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dokonanych przez Podatnika wpłat na Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w przypadku gdy środki te pochodzą z przysługującego mu zwolnienia wpłat na rzecz PFRON.

POSTANOWIENIE Na podstawie: - art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje stanowisko Gospodarstwa Pomocniczego … przy … z siedzibą w … przy ul. … przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 20 września 2005 r.) o udziele ...

Czy wystąpi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów : art. 14a §1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 9 pkt 13 lit. e ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41 poz. 399 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2006 r. o wydanie pisemnej interpretacji c ...

Czy dochody utworzonego przez wnioskodawcę Funduszu Kolejowego winny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku, z dnia 28.03.2006r. (wpływ do Urzędu 29.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. wyjaśnienia, czy dochody utworzonego przez wnioskodawcę Funduszu ...

Generowanie strony w 7 ms