Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podział gruntu


Podatnik kupił przed laty działkę rolną, która uzyskała możliwość przekształcenia w działkę budowlaną poprzez przyjęcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego przez gminę. Podatnik planując sprzedaż działki zamierza podzielić ją na parcele. Czy będzie musiał odprowadzić VAT od tych transakcji?

Zgodnie z brzmieniem art. 15 cyt. ustawy o VAT, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, ...

Dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.43 ust.1 pkt 2, art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz. 535 z późn.zm.), § 8 pkt 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niekt ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jesteście Państwo współwłaścicielami nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Białołęki. Grunty te, w 1987r. nabyli Państwo w wyniku podziału gospodarstwa rolnego w drodze spadku. Na mocy decyzji gminy Białołęka w Warszawie przedmiotowa nieruchomość gruntowa została przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne.Jednocześnie informują Państwo, iż uwzględniając zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dokonano podziału nieruchomości. W wyniku podziału powstało 14 działek przeznaczonych pod zabudowę. W części przewidzianej pod usługi rozpoczęto budowę nowej siedziby Państwa firmy. Dla pokrycia kosztów związanych z ww. inwestycją, do dnia 30 kwietnia 2004r. dokonano zbycia 10 z wydzielonych działek budowlanych, które stanowiły majątek osobisty.Jak wynika z treści wniosku w 2005r. dokonano zbycia następnych dwóch działek, z których dochód został przeznaczony na realizację inwestycji. W związku z powyższym wystąpiono z zapytaniem czy sprzedaż działek budowlanych stanowiących prywatny majątek w celu sfinansowania inwestycji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działek budowlanych, dokonanych w 2005r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ jest prywatną własnością, która została odziedziczona w drodze spadku. Ponadto, nie jest to majątek należący do firmy.W związku z art. 15 ust. 3, dokonana w 2005r. sprzedaż działek budowlanych, w celu realizacji inwestycji rozpoczętej w 2003r. nie jest działalnością gospodarczą.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko zawarte we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonym dnia 18 paź ...

Czy sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę w planie zagospodarowania przestrzennego, wydzielonych z użytków rolnych nabytych w drodze spadku i darowizny, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 20 marca 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 11 kwiecień 2006r.) w sprawie udzi ...

Czy wystąpi 10% zryczałtowany podatek dochodowego od osób fizycznych od sprzedaży działki gruntu nabytej w 1990 roku zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym, która to zostanie podzielona na trzy części?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14.07.2006 r. w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości X składającej się z dw ...

Czy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości ozn. nr geod. 251/1 o powierzchni 379 m2 nabytej na zasadzie współwłasności w 1977 roku na podstawie umowy darowizny, zaś na wyłączną własność w 2004 roku na podstawie orzeczenia sądowego o zniesieniu współwłasności, powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 1977 roku mocą aktu notarialnego - umowy darowizny nabyli Państwo na zasadzie współwłasności w udziale obejmującym #189; część prawo własności do działki ozn. nr geod. 251 o powierzchni 760 m2 położonej przy ul. G. w Ł. Drugim współwłaścicielem został Pan I. K., który także posiadał udział obejmujący #189; część w przedmiot ...

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej, nabyte w drodze spadku, podzielonej na działki budowlane

Pani... wnioskiem z dnia... zwróciła się o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwestii opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, nabytej w drodze spadku, podzielonej na działki budowlane. Ze stanu faktycznego, opisanego we wniosku i pismach uzupełniających wyni ...


dotyczy opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości kupionej w celu podziałui dalszej odsprzedaży

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ..., z dnia ..., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresui sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości kupionej w celu podziałui dalsz ...

Generowanie strony w 6 ms