Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność karno-skarbowa

Czy bank jako płatnik może ponosić odpowiedzialność za niezłożenie w ustawowym terminie informacji PIT-11, PIT-40A?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank jako płatnik obowiązany jest na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) sporządzać imienne informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i przekazywać je podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje nac ...

Czy za terminowe wpłacanie podatków odpowiada Spółka jako osoba prawna czy prezes lub inna osoba wyznaczona przez niego zgodnie z zakresem jej obowiązków?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu 25.03.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spół ...

Jakie warunki winien spełnić Podatnik aby uniknąć odpowiedzialności prawnej, podatkowej i karno-skarbowej za ewentualną nierzetelność kontrahentów, z którymi podejmuje współpracę?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 18.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej z dnia 24.02.2005 r., nr PP.443/1/05 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacj ...


Czy przyjęcie faktur VAT i ich zaksięgowanie dla celów podatku VAT i podatku dochodowego nie narażą osób odpowiedzialnych u podatnika za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i spraw rozliczeń podatkowych na odpowiedzialność karną skarbową z art. 62 kodeksu karnego skarbowego lub karną z art. 272 w związku z art. 271 § 1 kodeksu karnego.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, Spółka otrzymuje, wystawiane przez czynnego podatnika VAT, faktury VAT dokumentujące wydatki związane z najmem lokalu użytkowego. Są to zatem koszty w postaci czynszu za lokal oraz w postaci opłat za zużycie zimnej wody, za odprowadzanie ścieków, za centralne ogrzewanie i wywóz śmieci. Na fakturach tych, tylko czynsz za lokal jest opodatkowany ...

Generowanie strony w 5 ms