Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: protokół

Spółka sprzedaje towary z metalu, drewna i plastiku. Sprzedaż tych towarów ma charakter hurtowy, stąd w partiach towarów znajdujących się w magazynie Spółki, pojawiają się towary uszkodzone, zniszczone. W stosunku do tych towarów dokonuje się protokolarnej likwidacji. Czy straty w towarach, spowodowane ich złomowaniem lub uznaniem za odpady wadliwe, niepełnowartościowe i nie nadające się do sprzedaży, w momencie dokonania złomowania protokołem likwidacyjnym stanowią koszt uzyskania przychodów?

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajduje przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w którym stanowi się, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Wobec powyższej regulacji ustawy ...

Spółka sprzedaje towary z metalu, drewna i plastiku. Sprzedaż tych towarów ma charakter hurtowy, stąd w partiach towarów znajdujących się w magazynach spółki, pojawiają się towary uszkodzone, zniszczone. W stosunku do tych towarów dokonuje się protokolarnej likwidacji. Czy straty w towarach, spowodowane ich złomowaniem lub uznaniem za odpady wadliwe, niepełnowartościowe i nie nadające się do sprzedaży, stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie podpisania protokołu przez komisję likwidacyjną?

W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdują następujące przepisy: - art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w którym stanowi się, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. (...); - art. 15 ust. 4 ...

Czy notatka służbowa sporządzona przez pracownika organu podatkowego może stanowić dowód w postępowaniu podatkowym? Jakie wydatki związane z najmem lokali stanowią koszt uzyskania przychodu?

Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Odnośnie form utrwalania czynności postępowania przez organy podatkowe oraz postępowania dowodowego, informuję: W myśl art. 180 ...

Czy można sporządzić protokół strat na towar handlowy (alkohol) z uwagi na utratę koncesji na jego sprzedaż?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 01.06.2003 r. wygasło Pani pozwolenie na handel wyrobami alkoholowymi z powodu nie opłacenia w terminie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Stan remanentowy wyrobów alkoholowych na dzień wygaśnięcia pozwolenia wynosił 1.086,38 zł. Ww. towar handlowy był pełnowartościowy. Ponadto nadmienia Pani, iż w najbliższym czasie nie ma możliwości otrzymania ...

Czy w przypadku błędnego nabicia wartości sprzedaży i podatku należnego na kasę rejestrującą i zakończeniu całej operacji paragonem możliwa jest korekta w/w sytuacji za pomocą protokołu anulacji w przypadku posiadania oryginału paragonu?

W dniu 11.02..2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego pisemny wniosek Podatnika, o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskodawca pyta : czy w przypadku błędnego nabicia wartości sprzedaży i podatku na ...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonywał w 2004 r. zarówno czynności, w związku z którymi przysługiwało Mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo Mu nie przysługiwało, i że dotyczyła go zasada korzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od należnego w części proporcjonalnie przypisanej czynnościom, od których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przedmiotowa proporcja, stanowiąca udział wartości czynności dających prawo do odliczenia podatku do wartości całego obrotu za 2003 r., ustalona przez Wnioskodawcę jako szacunkowa na 2004 r., wyniosła 0 %. Wnioskodawca, osiągając w 2003 r. jedynie obrót zwolniony z podatku od towarów i usług w wysokości 27.240,68 zł, nie skorzystał z prawa szacunkowego wyliczenia tej proporcji według prognozy uzgodnionej w formie protokołu z naczelnikiem urzędu skarbowego. Z tych też powodów w 2004 r. nie dokonywał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Proporcja wyliczona na podstawie rzeczywistych obrotów za okres od maja do grudnia 2004 r. wyniosła 13 %. Wnioskodawca jest zdania, iż mimo niedopełnienia przez Niego obowiązku uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu prognozy szacunkowo wyliczonej wskazanej proporcji na rok 2004 r., ma On prawo do skorygowania okresu od maja do grudnia 2004 r. w deklaracji za styczeń 2005 r. w trybie przepisów art. 91 w zw. z art. 163 ust. 2 ustawy o VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie stwierdza, iż jest ono prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113), jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego związanych z czyn ...

Czy będę mógł dokonać odliczenia od podatku dochodowego za 2005 rok w ramach ulgi remontowej wydatków poniesionych na wykonanie określonych robót i usług remontowo - budowlanych, w chwili nabycia prawa do lokalu tj. protokołu przekazania lokalu w okresie sierpień/ wrzesień 2005 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.) oraz art. 27a ust. 1 pkt. 1 i pkt. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku,oraz art. 12 ust. 2 u ...

Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niewykorzystanych upoważnień, w momencie gdy zostaną one komisyjnie zlikwidowane i potwierdzone protokołem likwidacyjnym.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż Spółka zakupiła druki upoważnień (30.000 sztuk - druki ścisłego zarachowania), uprawiające do odbioru węgla u Producenta. Kupujący węgiel zobowiązywał się również do zakupu upoważnień. Spółka ww. druki w momencie zakupu nie uznawała za koszty uzyskania przychodów lecz księgowała na koncie (311) materiały na składzie. Zgodnie z ar ...

Czy moment podpisania bezusterkowego protokołu odbioru lokalu mieszkalnego stanowi podstawę do korzystania z ulgi podatkowej na remont tego lokalu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art. 14a §1-5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie postanawia potwierdzić ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg. najwyższych stawek podlega część nieruchomości będącej w posiadaniu przedsiębiorcy, a niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej?

Wnioskiem z dnia 02 sierpnia 2005 Spółka jawna zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy z dnia ...

Generowanie strony w 57 ms