Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: data zaliczenia

Zaliczanie w poczet kosztów uzyskania przychodów w roku 2004 , zakupionychw 2003roku samochodów stanowiących towar handlowy

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) w związku z wnioskiem Pana z dnia 19 kwietnia 2004r., dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów roku 2004, zakupionych w 2003r. samochodów stanowiących tow ...

W którym momencie powstaje obowiązek złożenia pierwszej w danym roku podatkowym deklaracji PIT-5? Czy składki na Fundusz Pracy należy zaliczyć do kosztów miesiąca za który była płacona, czy w miesiącu w którym dokonano faktycznej wpłaty na konto ZUS?Czy w odliczeniach w PIT-5 uwzględnić należy tylko te składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały opłacone do miesiąca, za który składana jest deklaracja PIT-5?

Na podstawie okoliczności przedstawionych we wniosku i w piśmie z dnia 3 sierpnia 2004 r. uzupełniającym jego braki oraz na podstawie danych zgłoszonych do ewidencji, ustalono następujący stan faktyczny: Podatnik jednoosobowo prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W ramach tej działalności zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze ...

Czy zaliczając zgodnie z terminem płatności z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym do przychodów należnych w miesiącu (CIT-2), jak i roku (CIT-8) przychody należne z tytułu gospodarki ściekami i wywozu i unieszkodliwiania śmieci należy do kosztów uzyskania zaliczyć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów bez względu na termin płatności?

Dnia 2 lipca 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez Spółkę dotyczące kwestii poszanowania reguł zawartych w art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku osiągania przychodów określonych art. 12 ust. 3 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbo ...

Czy spółka powinna rozpoznawać przychody z tytułu spłat wierzytelności nabytych na podstawie umowy cesji w momencie otrzymywania płatności poszczególnych rat, a koszty uzyskania przychodów będą stanowiły wydatki odpowiadające cenie nabycia poszczególnych rat?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony o znaki opłaty skarbowej w dniu 02.06.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wy ...


Czy opłacenie w ustawowym terminie należnego podatku (zaliczki na podatek) na rachunek bankowy innego Urzędu Skarbowego niż powinien być opłacony skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.197 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nt 137, poz. 926 z późn.zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, informuje: pismem z dnia 08.11.2004 r. (data wpływu do Ministerstwa Finansów 09.12.2004 r.)uzupełnionym o znaki opłaty skarbowej w dniu 10.01.2005 r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania ...

Czy wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2004 r. (oraz składki ZUS i Fundusz Pracy naliczone od tych wynagrodzeń) wypłacone w styczniu 2005 r. według znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszty uzyskania przychodu w miesiącu styczniu 2005 r., czy też w grudniu 2004 r.?

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2004 r. (oraz składki na ZUS i Fundusz Pracy naliczone od tych wynagrodzeń) wypłacone w styczniu 2005 r. według nowej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu styczniu 2005 r., czy też koszt uzyskania przychodu w 2004 r.? Zdaniem wnioskodawcy wynagrodzenia za miesiąc grudzie ...

czy Spółka prawidłowo określa moment zaliczenia kosztów z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz pozostałych kosztów do kosztów uzyskania przychodów w 2004r.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr. 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 9 lutego 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Spółka prawidłowo określa moment zaliczenia kosztów z tytułu świadczenia usług telekomun ...

Czy koszty wynagrodzeń pracowników wynikające ze stosunku pracy za styczeń 2005 r. wypłacone w terminie do 10 lutego 2005 r., mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w m-cu styczniu 2005 r.?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z roku 2005 Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 18.02.2005 r. (data wpływu do urzędu 21.02.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego od osób prawnych w z ...

Czy w sytuacji jednorazowego poniesienia wydatku z tytułu wstępnej opłaty leasingowej wydatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w miesiącu jego poniesienia, czy też należy go rozliczać w czasie?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)stwierdzam, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 16.03.2005 r., który wpłynął w dniu 16.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...

Generowanie strony w 6 ms