Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekazanie na cele działalności gospodarczejCzy przekazanie w naturze świadczeń BHP pracownikom, nałożone odrębnymi przepisami jest wydaniem towarów na potrzeby osobiste pracownika w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przy ich zakupie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?

Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie świadczenia rzeczowego BHP przeznaczonego następnie dla pracowników Służby Leśnej. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy ...

Czy zapewnienie pracownikom bezpłatnych mieszkań służbowych, wynikające z odrębnych przepisów jest wydaniem towarów na potrzeby osobiste pracownika w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przysługuje podatnikowi prawo odliczenia podatku VAT z tyt. poniesionych wydatków na remont lub budowę tych mieszkań?

Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z poniesionymi wydatkami na remont lub budowę leśniczówki dla pracowników Służby Leśnej. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że pracownicy Służby przy wykonywaniu czynności s ...

Czy przekazanie umundurowania, wynikające z odrębnych przepisów stanowi wydanie towarów na potrzeby osobiste pracownika w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przy jego zakupie przysługuje odliczenie podatku VAT?

Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie umundurowania dla pracowników Służby Leśnej. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że pracownicy Służby przy wykonywaniu czynności służbowych mają prawo do otrzymywania bezp ...

1. Czy przekazanie nieodpłatnie wydawanych:-egzemplarzy obowiązkowych dla bibliotek,-egzemplarzy dla ogłoszeniodawców jako dowód wykonania usługi reklamowej,-egzemplarzy dla autorów artykułów i zdjęć w zamieszczanych czasopismach jako dowód wywiązania się z umowy- egzemplarzy autorskich zgodnie z umową autorską autorom książek stanowi zgodnie z art.7 ust.2 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług "przekazanie na cele inne niż związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa" ? 2. Czy wyżej wymienione przekazania podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 2 w/w ustawy przez odpłatną dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorst ...

Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną i opodatkować podatkiem należnym VAT zakupione i wydane (do pakowania sprzedawanych towarów) torby foliowe?

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewnątrzwspól ...

dotyczy obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących przekazania na cele promocji oraz reklamy publicznej i niepublicznej nowych produktów oraz testerów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 20.08.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu 25.08.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie informuje: Wątpliwości podatnika dotyczą obo ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, czy spełnia warunki przewidziane dla rolnika ryczałtowego, przedstawiając nastpujący stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych prowadzącym księgi rachunkowe. Jednocześnie wraz z żoną posiada gospodarstwo sadownicze, od którego płaci podatek rolny. Wytworzone płody rolne wykorzystywane są w prowadzonej działalności gospodarczej a przekazanie odbywa się za pomocą dowodów wewnętrznych. Podaje, że odnośnie działalności rolniczej korzysta ze statusu rolnika ryczałtowego.Wątpliwość dotyczy, czy w takiej sytuacji, prowadząc działalność gospodarczą i rolniczą może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego oraz jaka obowiązuje stawka podatku VAT na sprzedaż odbiorcom zewnętrznym płodów rolnych i czy należy ją wykazywać w deklaracji VAT-7 wraz ze sprzedażą prowadzoną w ramach działalności. Prosi ponadto o informację, czy w tej sytuacji może korzystać z odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środków ochrony roślin zużywanych w działalności rolniczej. Pana zdaniem, będąc podatnikiem VAT a równocześnie właścicielem gospodarstwa rolnego ma prawo do rozliczenia podatku związanego z działalnością rolniczą na zasadach ogólnych w deklaracji VAT-7 wraz z działalnością gospodarczą i w tej sytuacji może korzystać z odliczenia podatku naliczonego ze środków do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony roślin itp.).

Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje: Stosownie do art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jako działalność rolniczą - rozumie się przez to produkcję rośl ...

Czy przekazanie zakupionych elementów dekoracyjnych będące formą reklamy służącą zachęceniu klientów do zakupu mebli podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 21 października 2004r. w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśniam co następuje. Z treści zapytanie wynika, że Spółka zajmuje się sprzedażą mebli i w celu podniesienia walorów estetycznych aranżowanych ekspozycji meblowyc ...

Generowanie strony w 17 ms