Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrzymanie dróg

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 10.01.2003 r. czy zakup zmechanizowanego sprzętu do odśnieżania będzie kosztem uzyskania przychodu w działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w budynkach dzierżawionych od Urzędu Gminy, Pierwszy Urz ...

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem odnośnie stawki podatku od towarów i usług z tytułu wykonania budowy oświetlenia ulicznego, prace geodezyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego przez wykonawcę oświetlenia. Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju uprzejmie informuje: 1. Budowa oświetlen ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo Nr SIM.I.-7070/20/2003, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 29.05.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 04 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803), w ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2003 r., Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż do dnia 31 grudnia 2002 r montaż instalacji oświetleniowych był zaliczony do usług związanych z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych bez względu na symbol SWW. Usługi te wymienione były w załączniku Nr 3 poz. 81 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. ...

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz udostępnienie pasa drogowego w razie awarii urządzeń nie związanych z obsługą ruchu drogowego w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. (PP,883/03)

dot.: zapytania Urzędu z dnia 30.07.2003 r., nr P.P.077-41/03 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg, które wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w odpowiedzi na w/w zapytanie Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż powyższe opłaty za zajęcie pasa drogowego po ...

Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług wymienionych w Załączniku nr 1 poz. 3, 4 i 38 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na złożone zapytanie z dnia 23.10.2003 r. w sprawie obowiązku ewidencjonowania w kasach rejestracyjnych usług wymienionych w załączniku nr 1 poz. 3, 4 i 38, wyjaśnia: Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra F ...

W zakresie prawidłowego określenia momentu zaliczenia do przychodów podatkowych uzyskiwanych przez Jednostkę przychodów z prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem przychodów otrzymywanych z tytułu wywozu odpadów. Jednostka uzyskuje przychody w wyniku wykonywania następujących usług: a) wywóz i unieszkodliwianie odpadów dla osób fizycznych i przedsiębiorców; b) oczyszczanie ulic i placów, c) zimowe utrzymanie dróg, d) montaż oznakowania pionowego, e) najem pomieszczeń biurowych i sprzętu.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguję pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego pismem nr PDP-423-8/GC/2004 z dnia 4.03.2004 r., stanowiącą odpowiedź na zapytanie Jednostki skierowane do tamt. organu pismem nr DO/G/06/2004 z dnia 7. ...

W sprawie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usłg od realizowanych inwestycji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie działając zgodnie z art. 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 lutego 2004 r. (wpływ do U.S. 23.02.2004 r.) w sprawie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usłg od realizowanych inwestycji uprzejmie informuje, iż: Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku o ...

Wyskość stawki podatku VAT na usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 14 lipca 2004 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wni ...

Ustaleni stawki VAT na usługi zimowego utrzymania ulic.

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak: R5 –SEA 29/04 z dnia 23.07.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 - ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – ustalenia stawki VAT na usługi zimowego utrzymania ulic Z opisanego przez podatnika ...

Generowanie strony w 11 ms