Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: osoba nie będąca pracownikiem

Podatnik pyta czy koszty zakwaterowania w hotelach pracowniczych zarówno pracowników jak i jednoosobowych firm będą dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 11.05.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 14.05.2004r. uzupełnione w dniu 31.05.2004.) - złożone w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, iż: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrot kosztów samolotu, hotelu, pociągu i innych uzasanionych wydatków poniesionych przez kandydata na pracownika?.

Odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 25.05.2004r. (data wpływu do tutejszego Urzędu – 28 maja 2004r.), złożone w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zwrotu wydatków p ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu świadczeń ponoszonych przez Spółkę na rzecz pracowników oraz pozostałych osób biorących udział w w/w przedsięwzięciach (targi, seminaria).

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka organizuje wyjazdy na targi zagraniczne d ...

Czy diety i inne należności za czas podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W złożonym wniosku podatnik wystąpił o interpretację przepisów podatkowych w zakresie opodatkowania diet i innych należności za czas podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem, przedstawiając następujący stan faktyczny: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej był zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. W 2004 r. dyrektor wyjeżdżał na szkolenia i konferencje oraz ...


Czy wypłacane przez stowarzyszenie kultury fizycznej diety z tytułu podróży i ryczałty z tytułu zwrotu kosztów dojazdu oraz ekwiwalenty za pranie odzieży dla młodzieży uprawiającej sport (dojeżdzającej i uczestniczącej w treningach) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej obowiązany jest do dokonania zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego informacji, jeżeli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa. Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uznał, że stano ...

Jak należy interpretować zapis w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy "...odpowiedzialność zlecającego wykonanie tych czynności" oraz czy członkowie Rady Nadzorczej są podatnikami VAT?

Na podstawie art. 14a § 1l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo znak DN/178/2004 z dnia 06.05.2004 r. (data wpływu 07.05.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Jak wynika ze złożonego pisma, Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Rad ...

Czy nagrody wypłacone przez Spółkę uczestnikom kursu stanowią przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych, tj. przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy i mieszczą się w zakresie przychodów zdefiniowanych jako "nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 ustawy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ora ...

Czy wartość promocyjnych składek stanowi dla osób fizycznych niebędących pracownikami Spółki przychód z innych źródeł oraz czy Spółka zgodnie z art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest obowiązana przekazać każdemu podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika "Informację ... PIT-8C za rok w którym promocyjna składka została dopisana do rachunku klienta"?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku SPÓŁKI "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy wartość promocyjnych składek stanowi dla osób fizycznych niebędących pracownikami Spółki przychód z innych źró ...

Czy wykazane przez lustratora koszty przejazdów własnym samochodem związane z przeprowadzeniem lustracji są wolne od podatku dochodwego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z podaniem Jednostki z dnia 27-07-2005r. w części dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczb ...

Generowanie strony w 6 ms