Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sztuka

Jaką stawkę podatku od towarów i usług powinien zastosować podatnik przy sprzedaży beczek dębowych i wyrobów kowalskich, wykonywanych tradycyjnymi metodami ręcznymi? Zdaniem podatnika są to wyroby rękodzielnicze, przy czym nie podaje klasyfikacji statystycznych dla tych wyrobów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) przedstawia stanowisko w powyższej kwestii: Na sprzedawcy towarów spoczywa obowiązek prawidłowego określenia dla sprzedawanego towaru symbolu PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). W przypadku trudności z ustaleniem właściwego symbolu, ...


1. Czy opodatkowaniu podlega ryczałtowa sprzedaż przedstawienia teatralnego jednemu kontrahentowi? 2. Czy opodatkowaniu podlega współorganizacja imprezy artystycznej? 3. Jaką stawką opodatkowane są usługi realizacji dźwięku? 4. Jaką stawką opodatkowane są usługi nauki gry na instrumentach?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W w/w załączniku zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęto w pozycji 11 pod symbolem PKWiU ex 92 „usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie auto ...

1. Czy dotacja o charakterze podmiotowym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Czy teatr ma prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony na podstawie (art. 86) czy też tylko do częściowego wg. struktury (art.90)? 3. Czy ryczałtowa sprzedaż przedstawienia teatralnego jednemu klientowi podlega opodatkowaniu? 4. Czy opodatkowaniu podlegają wykłady otwarte dla uczniów i studentów?

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) „ podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnych charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług". W obowiązującym od 1 maja 2004 r. stanie prawnym dotacje i subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze ( ...

Podstawa opodatkowania

Szanowna Pani Dyrektor, w związku z otrzymywanymi od podatników sygnałami o udzielaniu przez podległe Pani urzędy skarbowe rozbieżnych wyjaśnień w sprawie przekazywania darowizn przez osoby prawne na rzecz organizacji pozarządowych, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii. Z przepisu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że aby można było d ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować od dnia 01.05.2004r. czynności wykonywane przez podatnika polegające na wykonaniu i sprzedaży sztandarów oraz dodatków do sztandarów np. szarfy na rzecz Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej?

Zgodnie z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach rozumie się przez to rzeczy ruchome , jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wyd ...

Czy sprzedaż wstępu na spektakle teatralne obcemu podmiotowi, bez wydania biletów wstępu na przedstawienie, opodatkowana jest 7% stawką podatku od towarów i usług,oraz czy sprzedaż spektaklu na rzecz innego podmiotu, będącego teatrem bądź agencją, za ryczałtową opłatę, jest czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 marca 2005r. (wpływ do tut. Urzędu 30 marca 2005 r.) … w … o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję za prawidłowe stanowisko Podatnika, że : – sprzedaż wstępu n ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów VAT sprzedaż przedstawienia, imprezy artystycznej w terenie innemu podmiotowi za kwotę ryczałtową należy potraktować jak wstęp na spektakl obcemu podmiotowi i mimo braku biletów traktować sprzedaż jako wstępy na przedstawienie w związku z czym zastosować 7% stawkę VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku bez znaku z datą 29.08.2006r., który wpłynął do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 30.08.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Czy do działalności komisowej galerii sztuki, gdzie prace artystów są przyjmowane w komis (płatność po sprzedaży), ma zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją inwestycji w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa kina w Centrum Kultury w P. wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 16 ms