Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hodowla (chów) zwierząt

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 2002 roku w zakresie inseminacji zwierząt, poradach w zakresie żywienia, usług związanych z chowem i hodowlą zwierząt. Z tytułu prowadzonej działalności dokonuje rozliczeń na zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5 % podatku. Podatnik ma wątpliwości czy opłaca właściwą stawkę podatku z tytułu świadczonych usług, czy stawka ta nie powinna wynosić 3,0 proc. uzyskanych przychodów?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0 proc. przychodów ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na organizowaniu załadunku i samego załadunku brojlerów kurzych i gęsi na samochody w czasie odstawy po zakończeniu tuczu oraz wykonywanie drobnych prac melioracyjnych , wykaszanie i odkrzaczanie nieużytków?

W myśl art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Stawkę podatku ustala się zgodnie z art.41 i załącznikiem Nr 3 do powołanej ustawy, a w okresie przejściowym zgodnie z art.146 i załącznikiem Nr 6 . Według tych przepisów do dnia ...

Czy działalność w zakresie hodowli świerszcza domowego i hodowli jaszczurek z przeznaczeniem na pokarm dla gadów i pająków podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Stan faktyczny: Podatniczka od sierpnia 2004r. rozpoczęła hodowlę świerszcza domowego i planuje hodowlę jaszczurek z przeznaczeniem na pokarm dla gadów i pająków. Owady te podatniczka będzie sprzedawała do sklepów zoologicznych. Przedmiotowa działalność stanowi działalność rolniczą i została zakwalifikowana jako „chów i hodowla zwierząt pozostałych”. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do tr ...

Dot. opodatkowania podatkiem VAT dotacji na dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.08.2004 r. działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie wyjaśnia: Przedstawiona przez Stronę sytuacja faktyczna jest następująca: Podatnik prowadzi współpracę z Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt w ramach której otrzymuje dotację na dof ...

Czy zakup broni myśliwskiej, amunicji myśliwskiej i innych akcesoriów można traktować jako koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiadając na pismo w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) informuje, iż kwestię kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej, regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz ...

Czy przychód osiągnięty przez podatnika od 1.05.2004 roku z chowu i hodowli zwierząt pozostałych ( tj. hodowli larwy muchy plujki, która stanowi przynętę i zanętę wędkarską ) jest zaliczany do działalności rolniczej czy do działów specjalnych produkcji rolnej ?

1. Opis stanu faktycznego Pismem z dnia 18.04.2005 roku, zwrócił się Pan do tut. Organu z zapytaniem czy przychód osiągnięty od 1.05.2004 roku z chowu i hodowli zwierząt pozostałych jest zaliczany do działalności rolniczej czy do działów specjalnych produkcji rolnej. W kolejnym piśmie z dnia 8 maja 2005 roku, poinformował Pan tut. Organ, że przedmiotem prowadzonej przez Pana działalności jest hodo ...

Czy działalność polegająca na hodowli królików przy stadzie podstawowym 80 sztuk powinna być zakwalifikowana jako działalność rolnicza czy też należy traktować ją jako działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. w Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, - stwier ...

Czy usługi, objęte według klasyfikacji PKWiU grupowaniem 01.4 - Usługi związane z rolnictwem, chowem i hodowlą zwierząt z wyjątkiem usług weterynaryjnych, należy opodatkować 3% stawką podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko B. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarte we wniosku z dn. 22 września 2005r. (wpływ do tut. Urzędu Skarbowego: 26 września 2005r.), w którym podatnik stwierdził, że usługi, ob ...

Jaką należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług dla usługi hodowli koni w gospodarstwie rolnym na zlecenie?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży zwierząt egzotycznych pochodzących z własnej hodowli podlega opodatkowaniu, a jeżeli tak to jakim podatkiem?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik jest hodowcą - amatorem zwierząt egzotycznych takich jak: pająki, modliszki, skorpiony, węże, jaszczurki. Nadwyżki ilościowe rozmnażanych zwierząt sprzedaje innym miłośnikom terrarystyki, znajomym lub przez giełdę internetową. Przychód uzyskany z tego tytułu od maja br. wynosi ok. 9 tys. zł. Podatnik nie ma zarejestrowanej działal ...

Generowanie strony w 22 ms