Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inseminacja

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 2002 roku w zakresie inseminacji zwierząt, poradach w zakresie żywienia, usług związanych z chowem i hodowlą zwierząt. Z tytułu prowadzonej działalności dokonuje rozliczeń na zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5 % podatku. Podatnik ma wątpliwości czy opłaca właściwą stawkę podatku z tytułu świadczonych usług, czy stawka ta nie powinna wynosić 3,0 proc. uzyskanych przychodów?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0 proc. przychodów ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską ...

Czy podatnik, który z tytułu wykonywania usług inseminacji zwierząt hodowlanych przekroczył w 2004 r. obrót 45.700 zł jest obowiązany zarejestrować się w podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowegow Kołobrzegu, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 13 grudnia 2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalności go ...

W swoim piśmie wystąpił Pan z zapytaniem, czy przysługuje Panu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do samochodu osobowego marki XXX. Ponadto zwrócił się Pan z zapytaniem w sprawie opodatkowania usług inseminacyjnych, sklasyfikowanych w klasie PKWiU 01.4, wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.12.2004 r., data wpływu do US Łuków 21.12.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291) udziela i ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinno być opodatkowane w/w sztuczne unasiennianie zwierząt ?

POSTANOWIENIE W dniu 18.03.2005r. Pani Marianna ... , wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. W dniu 20.04.2005r. Wn ...

Opodatkowanie usług unasieniania oraz dostawy nasienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 27 ms