Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: deklaracja kwartalna

" Czy będąc małym podatnikiem podatku VAT, który wybrał kwartalną metodę rozliczeń z podatku VAT począwszy od IV kwartału 2003 r., złożywszy w dniu 05.08.2004 r. oświadczenie o rezygnacji ze składania kwartalnych deklaracji, ponownie uzyskuje prawo do składania deklaracji podatkowych miesięcznych ?"

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( DzU Nr 137,poz.926 ze zm) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje : Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( DzU Nr 54,poz.535) podatnicy, o których mowa m.in. w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, czyli mali podatnicy , którzy dokonali wyboru ...

Składanie deklaracji VAT-7 podatku od towarów i usług za okresy kwartalne.

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr137, poz.926 ze zm.), właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola pod ...

Podatnik rozlicza się w podatku od towarów i usług w systemie kasowym (mały podatnik) i jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W III kwartale 2004r. Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla firmy francuskiej i zafakturował ją również w III kwartale 2004r. Kontrahent francuski opłacił fakturę w miesiącu XI.2004r. Pytanie: czy WDT należy wykazać w deklaracji VAT-7K za III czy za IV kwartał 2004r.?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 99 ust. 2, art. 2 pkt. 25, art. 20 ust. 1 i ust. 2, art. 21 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.01.2005r. (d ...


� Czy wartość usług świadczonych na terytorium Unii Europejskiej podlega wliczeniu do limitu stanowiącego równowartość kwoty 800.000 euro, po przekroczeniu którego podatnik traci prawo do rozliczania się za okresy kwartalne?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko ...

Czy w przypadku nabycia maszyny transakcja winna zostać uznana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie, które winno być wykazane w kwartalnej deklaracji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach VAT-UE. W deklaracji VAT-7, na podstawie wystawionej faktury wewnętrznej, winien być wykazany podatek naliczony i należny. W momencie sprzedaży od całej kwoty netto powinien być naliczony VAT w stawce podstawowej 22%.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie, po rozpatrzeniu pisma wniesionego w dniu 12.05.2005r. przez Panią … - uznaje stanowisko wnioskodawcy przedstawione w pytaniu Nr 6 wniosku za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 12.05.2005r. wpłynął do Urzęd ...

Czy prawidłowo ustalono, iż od dnia 1 października 2005 r. Spółka utraciła uprawnienie do składania deklaracji dla podatku VAT za okresy kwartalne(VAT-7K), skutkiem czego od miesiąca października 2005 r. zobowiązana jest do składania deklaracji dla podatku VAT za okresy miesięczne (VAT-7).

Pismem z dnia 18.10.2005 r., Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka jawna jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i do III kwartału 2005 r. zobowiązana była do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne. W dniu 18 października ...

Czy doradca podatkowy ma prawo do podpisywania deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K oraz VAT-UE na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania ww. deklaracji udzielonego przez podatnika?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Pani - przedstawione we wniosku bez daty, który wpłynął w dniu 10.11.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...

Pytanie podatnika dotyczy świadczenia usług pośrednictwa na rzecz kontrahenta zagranicznego, tj. miejsca opodatkowania, dokumentowania fakturą i wykazywania czynności w deklaracji VAT-7K.

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przeds ...

Czy kwartalna deklaracja VAT-UE ma ujmować wartości tylko rzeczywistych dostaw bez przedpłat, a więc ma być niezgodna z VAT-7, a zgodna z kwartalną deklaracją VAT-UE unijnego dostawcy.

Podatnik nabywa od zagranicznych kontrahentów towary. Strona wykazuje w kwartalnych informacjach podsumowujących wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z wartością wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wykazywanych w deklaracjach VAT-7, co powoduje występowanie różnic w kwartalnych informacjach podsumowujących VAT-UE sporządzonych przez unijnych dostawców a nim. Wnioskodawca zwraca ...

Generowanie strony w 5 ms