Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zysk zatrzymany

Stawka i opodatkowanie niepodzielonego zysku netto za 2003r.

PISEMNA INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE PODATNIKA, W KTÓREJ NIE TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE PODATKOWE LUB KONTROLA PODATKOWA ALBO POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM ADMINISTRACYJNYM, UDZIELONA W TRYBIE ART.14 A USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU – ORDYNACJA PODATKOWA (DZ. USTAW NR 137, POZ. 926 ZE ZMIANAMI). Pismem z dnia 31 maja 2004r. Zakład Usług Profilakt ...

Czy w przypadku przekazania zysku na kapitał zapasowy jednoosobowa sp. z o.o. musi wpłacać zryczałtowany podatek w wysokości 19 % do Urzędu Skarbowego oraz składać deklaracje PIT-8A za udziałowca?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

Czy po stronie udziałowców powstaje dochód do opodatkowania w momencie przekazania zysku netto na kapitał (fundusz) zapasowy lub rezerwowy?Czy po stronie udziałowców powstaje przychód do opodatkowania w momencie rozwiązania kapitału (funduszu) zapasowego lub rezerwowego i przekazania go udziałowcom?

Z przytoczonego przez płatnika stanu faktycznego wynika, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wypracowała zysk netto w roku obrotowym stwierdzony sprawozdaniem finansowym. Zgromadzenie wspólników postanawia rozporządzić zyskiem netto tak, że jego część pokryje straty bilansowe z lat ubiegłych, zaś pozostała wartość przekazana zostanie na zasilenie kapitału (funduszu) zapasowego lub rezerwowe ...

Wątpliwości Podatnika budzi to, czy w przypadku przekazania zysku netto, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego spółki z o.o., na kapitał zapasowy lub rezerwowy, po stronie Spółki z o.o. powstaje przychód do opodatkowania (nieodpłatne świadczenie)?

Jak wynika z treści złożonego przez Podatnika pisma, Spółka wypracowała zysk netto w roku obrotowym wykazany w sprawozdaniu finansowym. Następnie zgromadzenie wspólników postanowiło rozpoprządzić zyskiem netto tak, że jego część pokryje straty bilansowe z lat ubiegłych, a pozostała wartość przekazana zostanie na zasilenie kapitału zapasowego lub rezerwowego lub innych funduszy celowych. Wątpliwośc ...

Czy z chwilą przekształcenia spółki zo.o. w spółkę jawną po stronie udziałowca , wspólnika powstanie obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy dochód osiągany corocznie przez spółkę zo.o. przekazywany był w całości na kapitał rezerwowy i kapitał ten pozostanie kapitałem rezerwowym w spółce jawnej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która podjęła działania zmierzające do jej przekształcenia w spółkę jawną. Zgodnie z podejmowanymi przez wspólników uchwałami o podziale zysków, dochód osiągany corocznie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przekazywany był w całości na kapitał rezerwowy. Z chwilą przekształcenia ...

dotyczyło potwierdzenia, że w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną u wspólnika nie powstanie przychód (dochód) do opodatkowania podatkiem dochodowym wynikający z niepodzielonych zysków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia "R" Sp. z o. o., z dnia 27.10.2005r., bez nr, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1471/DPD2/423/89/05/AB z dnia 19.10.2005 r. w s ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych niepodzielony zysk spółki z o.o. z momentem przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną ?

W dniu 22.02.2006r. (data wpływu 28.02.2006r.) złożył Pan wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niepodzielonego zysku spółki z o.o., jeżeli zysk ten nie zostanie postawiony do dyspozycji wspólników lecz przeniesiony na udziały kapitałowe wspólników w spółce jawnej w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś ...Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o w spółkę jawną, niepodzielony zysk z lat ubiegłych spółki z o.o przeniesiony na kapitał spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.11.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych st ...

Generowanie strony w 8 ms