Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Stan faktyczny: Spółka nasza sprzedaje towary (owoce, warzywa mrożone) do Spółki w Wielkiej Brytanii ( Kupujący - Nabywca), przy czym towar wywożony jest bezpośrednio z Polski do Francji ( Odbiorca ). Towar sprzedajemy na bazie ex works, przy czym transportzabezpiecza odbiorca francuski. Opisana transakcja została sklasyfikowana przez nas jako "transakcja łańcuchowa" (seryjna), którą ustawa o podatku VAT zdefiniowała a art. 22 ust. 2 i 3. Pytanie: Czy zasady rozliczania podatku VAT przyjęte przez Spółkę przy "transakcjach łańcuchowych" w świetle uregulowań zawartych w ustawie o VAT są prawidłowe?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 30.06.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.07.2004 r.) w sprawie dotyczącej interpretacji przez Spółkę art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla celów określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT „transak ...1)Jaka stawkę podatku VAT należy stosować przy sprzedaży gotowych wyrobów razem z usługą polegającą na zamontowaniu okien w budynku mieszkalnym? 2)Jaką stawkę podatku VAT objęta jest sprzedaż stolarki okiennej na Litwę dla firm oraz indywidualnych odbiorców?

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie w piśmie z dnia 14 lipca 2004 roku Nr US.IV/443-36/04 na zapytanie z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie stawek podatku od towarów i usług z tytułu opodatkowania czynności ...

Przedmiotem działalności podatnika jest sprzedaż towarów - głównie wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego na międzynarodowych targach i wystawach organizowanych na terenie Unii Europejskiej, a zakupiony w Polsce towar wywożony jest poza teren kraju własnym transportem. Czy taką dostawę można traktować jako sprzedaż wysyłkową, a jeśli tak, to w jaki sposób ją dokumentować, czy należy instalować kasę fiskalną?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy w piśmie z dnia 24.09.2004 r. (znak: PO III 443/93a/04) na zapytanie z dnia 22.06.2004 r., gdyż jest ona nieprawidłowa. Podatnik w piśmie z dnia 22.06.2004 r. prz ...

Z przedmiotowego pisma wynika, iż podatnik sprzedaje wyroby kowalstwa artystycznego(PKWiU 28.75.27-43.30) dla odbiorców (niebędących podatnikami podatku od wartościdodanej) z innych krajów Unii Europejskiej, dowożąc je własnym transportem. Zdaniempodatnika sprzedaż ta opodatkowana jest 7 % stawką podatku VAT. Wyroby posiadają atestKrajowej Komisji Artystycznej.

Z przedstawionego przez podatnika opisu stanu faktycznego wynika, że dokonuje onsprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 23 cyt. wyżej ustawyo podatku od towarów i usług przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie siędostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów iusług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państw ...

Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż towarów – głównie rękodzieła ludowego i artystycznego – na międzynarodowych targach i wystawach, organizowanych na terenie unii europejskiej. Spółka wywozi zakupiony w Polsce towar za granicę kraju własnym transportem. Sprzedaż realizowana jest głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy można potraktować taką dostawę jako sprzedaż wysyłkową? Jak ją dokumentować? Jak rejestrować?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu pismem z dnia 15.10.2004 r. (znak: US.VI/443-35/4/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyj ...

dotyczy opodatkowania towarów sprzedawanych w ramach komisu, który to towar jest eksportowany poza Wspólnotę Europejską lub dostarczany do krajów Wspólnoty

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2004 r. (z datą wpływu 30.07.2004 r., znak: HZE/837/04), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Wątpliwości podatnika dotyczą opodatkowania towarów sprzedawanych w ramach komisu, który to towar jest eksportowany poza Wspólnotę Europejską lub ...

Jaki jest rodzaj i termin koniecznych do złożenia deklaracji podatkowych w związku ze sprzedażą części samochodowych na rzecz osób fizycznych z państw członkowskich nie zarejestrowanych dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych

Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Spółka podaje, iż podstawowym rodzajem jej działalności jest hurtowa sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych. Spółka w tut. Urzędzie dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-R/UE) i od lipca 2004 r. dokonywała sprzedaży części samochodowych (zderzaki, progi, nakładki, spoilery itp.) do pańs ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku świadczenia usług: - konserwacji dzieł sztuki, a głównie mebli zabytkowych w kraju i za granicą; - wykonywania nowych mebli - kopii mebli zabytkowych, dla kontrahenta w kraju i za granicą; - zakupu mebli antycznych w kraju i za granicą od osób prywatnych i podatników podatku od towarów i usług; - sprzedaży okazjonalnej mebli antycznych zakupionych w kraju lub zagranicą osobom, które posiadają NIP UE lub osobom prywatnym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 2 grudnia 2004 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 06.12.12004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 ...

Generowanie strony w 26 ms