Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż rzeczy

Jestem współtwórcą urządzenia prądotwórczego.Prawo własności które posiadam chcę odstąpić drugiej osobie. Czy płacę podatek od czynności cywilnoprawnych i dochodowy od osób fizycznych?

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt.8 lit.d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr.14 poz.176 ze zm.) źródłem przychodu podlegającym podatkowi dochodowemu, jest m. in. odpłatne zbycie rzeczy, jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności i nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Z art.19 ust.1 cytowanej wyżej ustawy, wynika iż p ...

W jakich sytuacjach należy uiszczać podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie samochodu przez komis samochodowy?

Zgodnie z art.1 ust.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych( Dz.U. z 2000r. Nr.86 poz.959 ze zm.)podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprze ...

Czy umowa sprzedaży jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli wyłącznie nabywca jest podatnikiem VAT?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków- Podgórze działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) - odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11.05.2004 r. (data wpływu 03.06.2004 r.) wyjaśnia. Zgodnie a treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 86 poz. 959 ze zm. ...

Czy należy zapłacić podatek dochodowy w przypadku sprzedaży samochodu przed upływem 6-miesięcy od nabycia? Samochód ten został wygrany przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i odprowadzono od niego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% ?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 19.08.2004 r. zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Z art. 10 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wynika, że źródł ...

dotyczy opodatkowania nabycia w drodze umowy sprzedaży używanych samochodów w celu ich dalszej odsprzedaży

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku, pismem z dnia 9.07.2004 r. (znak: US.PM/4321/7/04), informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza, iż udzielona informacja w kwesti ...

Czy podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą, a nabywcami są podmioty mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub za granicą?

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit a oraz ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 z 2000r. ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rzeczy znajdujące się za grani ...

Czy sprzedaż samochodu nabytego w drodze spadku dokonana przed upływem sześciu miesięcy od daty jego nabycia spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego oraz kiedy w wyniku sprzedaży samochodu podatek dochodowy nie wystąpi ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz.u.Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.u. z 2000r Nr 14, poz.176 z późn. zm.) stanowią, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzecz ...

Firma polska zakupiła na Białorusi olej napędowy. Następnie olej został sprzedany innej firmie polskiej (czynność zobowiązująca - zawarta została w Polsce) zaś przeniesienie posiadania oleju nastąpiło poza terytorium RP na podstawie protokółu przekazania. Czy opisana powyżej czynność sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku, która dla dojścia do skutku wymaga przeniesienia posiadania rzeczy, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W myśl art. 3 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86, poz. 959 poz. ze zm./ obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W przedstawionej sprawie czynnością cywilnoprawną jest umowa sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku położonych za granicą, w sytuacji gdy nabywca ma siedzibę na terytorium RP a wydanie rzeczy, ...


Podatnik dokonał sprzedaży firmie skupującej złom, części zużytych maszyn i narzędzi pochodzących z własnego gospodarstwa wystawiając fakturę VAT oraz na gruntach gospodarstwa rolnego uprawia on zboża używając maszyn i narzędzi, które zużywają się i raz na kilka lat nagromadzony złom sprzedaje. Czy od wyżej wymienionej sprzedaży winien uiścić podatek dochodowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że ...

Generowanie strony w 12 ms