Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: soczewka korekcyjna

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest sprzedaż okularów korekcyjnych, opraw okularowych oraz świadczenie usług optycznych (naprawa okularów, wymiana soczewek w okularach klienta) ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawka podatku od towarów i usług dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 pod: - pozycją 103: PKWiU 33.40.11 „Soczewki kontaktowe: soczewki okularowe ze szkła: soczewki okularowe” i - pozycją ...

Jaką stawkę podatku VAT winien stosować podatnik prowadzący działalność w zakresie usług polegających na wykonywaniu na indywidualne zamówienie soczewek okularowych i opraw okularowych ?

Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawka podatku od towarów i usług dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 wynosi 7%. Pod pozycjami 103 i 106 tego załącznika wymieniono odpowiednio: - soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła; soczewki okularowe z innych materiałów (PKWiU 33.40.11), - wyroby medyczne, w rozumieni ...


Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne mogę odliczyć wydatki poniesione na zakup płynu oraz tabletek do przechowywania soczewek kontaktowych ?

Z wniosku z dnia 17.01.2005 r. uzupełnionego dnia 01.02.2005 r. wynika, iż podatniczka zakupiła płyn oraz tabletki do przechowywania i pielęgnacji soczewek kontaktowych. Ma orzeczony stopień niepełnosprawności ze względu na wzrok w stopniu umiarkowanym i noszenie soczewek zostało zalecone przez lekarza. Soczewki kontaktowe wymagają specjalnego płynu do przechowywania oraz specjalnych tabletek do o ...

Podatnik pyta jaką powinien stosować stawkę podatku VAT na czynność sprzedaży oprawek do okularów korekcyjnych oraz soczewek korekcyjnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono stan faktyczny zgodnie z którym, po ukończeniu przez jednego ze wspólników w 2003 r. studiów podyplomowych w Akademii Medycznej - w zakresie optometrii oraz po nabyciu odpowiedniego sprzętu Spółka przystąpiła do świadczenia usług w zakresie optometrii polegających na usprawnianiu procesu widzenia, korygowaniu wad widzenia itp.W ramach tej działalności dokonywa ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z zakupem soczewek kontaktowych oraz okularów, niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2005 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 22.03.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Czy do opisanej sytuacji Prywatny Gabinet Okulistyczny stanie się podatnikiem podatku VAT po rozpoczęciu sprzedaży opodatkowanej, czy dopiero po przekroczeniu kwoty obrotu 10.000 euro tyt. sprzedaż soczewek kontaktowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 113 ust.11, art. 168 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.04.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu 18.04.2005 r., w sprawie ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do sprzedaży soczewek okularowych korekcyjnych z tworzywa sztucznego, jednostronnie obrobionych, wymagających dalszej obróbki optycznej, mieszczących się w grupowaniu PKWiU pod symbolem 33.40.11-70.00?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 14.02.2005 r., doręczony w dniu 22.02.2005 r., z zakresu podatku od towarów i usług potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu. UZASADNIENIE Podatnik zwraca się z za ...

Czy sprzedaż oprawek okularowych w połączeniu z soczewkami okularowymi wraz z usługą jako gotowe wyroby w postaci okularów korekcyjnych wykonanych w zakładzie optycznym spełniających kryteria wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 7% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 i poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem dnia 11.05.2005r. (data wpływu do Urzędu12.05.2005r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko dotyczą ...

Czy prowadząc w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej chór ( dyrygent ) moża do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć wydatki na zakup specjalnych szkieł do okularów oraz stroju do realizacji koncertów?

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i kształcenia muzycznego m.in. prowadzi chór i opracowuje materiały muzyczne. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zaistniała konieczność zakupu specjalnych szkieł do okularów, dzięki którym ma możliwość pracy przy komputerze (opracowywanie materiałów muzycznych), ...

Generowanie strony w 10 ms