Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pracownik

Wpłacanie zaliczek przez podatników

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2003 r. w sprawie podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa n ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) w odpowiedzi na pismo z dn. 07.02.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych w związku w wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło wyjaśnia: Z ...

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Nr UG-3014/15/2003 w sprawie zasad stosowania kosztów i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej są wymienione w art. 13 ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2003 r. (data wpływu – 16.04.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dysp ...

Pojęcie przychodu

W odpowiedzi na pismo znak: KF-3/32/42/2003 z dnia 17.04.2003 r. Urząd Skarbowy w Starachowicach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami ze stosunku służbowego, ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo znak: L/93/2003 z dnia 5.05.2003 r., Urząd Skarbowy w Starachowicach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania przychodów z tytułu sto ...

Dotyczy interpretacji przepisów prawa w zakresie kosztów uzyskania przychodów: Spółka zawarła z osobą fizyczną umowę - zlecenie na wykonanie na rzecz Spółki różnego rodzaju świadczeń, ściśle związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością. Ponadto z aneksu do umowy - zlecenia wynika, że Spółka zobowiązała się do pokrywania wydatków związanych z opłatami za aplikację radcowską.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm./ w odpowiedzi na wniosek z dnia 4 grudnia 2003 r., dotyczący interpretacji przepisów prawa w zakresie kosztów uzyskania przychodów informuje jak poniżej. Z wniosku Spółki wynika, że zawarła ona z osobą fizyczną umowę zlec ...

Czy od dnia 01.01.2004r. ekwiwalent pieniężny wypłacany przez pracodawcę pracownikowi za używanie do celów służbowych samochodu stanowiącego własność pracownika jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 171 ze zm.) jako ekwiwalent pieniężny za używany przez pracownika przy wykonywaniu pracy sprzęt stanowiący jego własność ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004r. informuje: z dniem 01.01.2004r. uchylony został pkt 22 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) na podstawie, którego wo ...

Dotyczy sporządzania za 2002 rok informacji o dochodach PIT-11 pracowników osiągających dochód za granicą oraz zasad rozliczania tych dochodów przez pracowników w zeznaniu rocznym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2003 roku dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, obejmującym sporządzanie za 2002 rok informacji o dochodach PIT-11 pracowników osiągających dochód za granicą oraz zasad rozliczania tych dochodów przez pracowników w zeznaniu rocznym. Drugi Urząd Skarbowy w Opolu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ...


Generowanie strony w 104 ms