Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług

Czy nadwyżkę podatku VAT od zakupionych do budowy stacji paliw materiałów budowlanych mogę wykazać do zwrotu na rachunek bankowy w bieżących deklaracjach VAT i jaki byłby termin do zwrotu 60 czy 180 dni ?

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem z dn 10.05.2004 w sprawie zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju informuje, że: Na podstawie art. 87 ust. 1, 2, 3 i 6 w związku z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. ...

1. Jaki jest termin zwrotu różnicy podatku wynikającego z nabycia towarów i usług zaliczanych przez Podatnika do środków trwałych, dokonywanego na rachunek bankowy podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT-UE, który rozpoczął wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia? 2. Czy po wykreśleniu podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE prawo do zwrotu (w terminie 60 dni) różnicy podatku wynikającego z nabycia środków trwałych będzie przysługiwało Podatnikowi (który rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia) od miesiąca, w którym otrzyma z Urzędu Skarbowego potwierdzenie wykreślenia go z rejestru? 3. Czy zastosowanie instytucji skrócenia terminu zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) może nastąpić na wniosek Podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, który rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy/nabycia?

Ad. 1 Zdaniem Podatnika, termin zwrotu różnicy podatku wynikającego z nabycia towarów i usług zaliczanych przez Spółkę do środków trwałych, realizowanego na rzecz podmiotu zarejestrowanego od czerwca 2004 r. jako podatnik VAT UE, który rozpoczął wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożen ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu nieruchomości, moment odliczenia i termin zwrotu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 z 1997r. z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 31.05.2004r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku nal ...

dotyczy terminu zwrotu podatku VAT

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 1.10.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W zapytaniu z dnia (data wpływu do tut. Urzędu 1.10.2004 r.) przedstawiono następujący stan faktyczny: Rozpoczął pan działalność gospodarczą od 1.06.2004 r. na zasadach ogólnych jako czynny ...

Czy złożenie przez spółkę w terminie późniejszym korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc w którym wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy przedłuża podstawowy termin zwrotu wynikający z art. 87 ust. 2 ustawy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.03.2005 r. wpłynął wniosek Strony o udzi ...

Czy złożenie przez spółkę w terminie późniejszym korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc w którym wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy przedłuża podstawowy termin zwrotu wynikający z art. 87 ust. 2 ustawy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.03.2005 r. wpłynął wniosek Strony o udzi ...

Czy Spółka, która powstała z przekształcenia działalności dwojga małżonków i posiadając NIP VAT UE, może dokonywać rozliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na zasadzie określonej w art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku VAT tj. w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia podatku?

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 30 listopada 2005r. wobec obowiązku wynikającego z art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) została zawiązana spółka cywilna pod nazwa Fabryka Mebli W K s.c. Wspólnikami tej spółki zostali właś ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku złożenia zarówno deklaracji PIT - 4, jak i VAT - 7 do 20. dnia miesiąca, może Ona rozliczyć kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, pobraną od pracowników i zadeklarowaną w deklaracji PIT-4 za dany miesiąc z kwotą różnicy podatku zadeklarowaną do zwrotu za ten sam miesiąc w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 5.06.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Strona, w przypadku złożenia obu n/w deklaracji do 20. dnia miesiąca, ma prawo ro ...

Termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym a korekta deklaracji VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w ostatnim dniu terminu do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej za określony miesiąc deklaracji VAT-7, wykazującej zwrot podatku wraz z wnioskiem o jego zaliczenie na poczet zobowiązania z tytułu tej zaliczki skutkuje zachowaniem terminu do jej zapłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 91 ms