Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce parkingowe

Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku wykonywania robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu możemy zastosować cenę dla całej usługi, tj. np. za wykonanie parkingu przy budynku mieszkalnym i usługowym wraz z materiałami, stosując stawkę 7%?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2004r. (data wpływu – 04.06.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% w odniesieniu do: a) robót budowlano – montażowych oraz remontów i robó ...

Spółka jako firma developerska sprzedaje lokal mieszkalny wraz z miejscem postojowym usytuowanym w tym samym budynku co lokal. Podatnik ma wątpliwości, czy może zastosować stawkę obniżoną do 7%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy po rozpatrzeniu zapytania informuje:Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, przez którą należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami zaś, zgodnie z art. 2 pk ...


Jaką stawką podatku VAT nalezy opodatkować sprzedaż miejsc parkingowych ?

W odpowiedzi na pismo wyjaśnia sie ,co następuje :zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energi ...

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług parkingowych, opodatkowaną w formie karty podatkowej. W związku z panującym w branży kryzysem część miejsc parkingowych pozostaje pusta. W związku z powyższym podatnik pyta, czy istnieje możliwość umieszczenia na nieużywanych stanowiskach tabliczek "stanowisko wyłączone" aby na tej podstawie zmniejszyć ilość stanowisk zadeklarowanych w karcie podatkowej, a co z tym związane - zmniejszyć stawkę karty podatkowej?

Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług parkingowych opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. W związku z faktem, iż część miejsc parkingowych pozostaje niewykorzystana, w celu zmniejszenia stawki karty podatkowej - zasadnym w Pana opinii - jest oznakowanie niewykorzystanych stanowisk poprzez umieszczenie tablic "stanowisko wyłączone". ...

Czy sprzedaż miejsca postojowego w budynku mieszkalnym jest opodatkowana 7% czy 22%stawką podatku od towarów i usług?

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że w lipcu 2004r. Spółka dokonała sprzedaży ze stawką 7% miejsca postojowego w budynku mieszkalnym. Zgodnie z przepisem art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego ...

Jaką stawkę amortyzacyjną należy przyjąć na potrzeby rozliczenia kosztów najmu na zasadach ogólnych w przypadku amortyzacji własnościowego spółdzielczego prawa do stanowiska parkingowego (garażowego)? Znajduje się ono w ogólnodostepnym garażu podziemnym pod budynkiem mieszkalnym.

Własnościowe spółdzielcze prawo do stanowiska parkingowego w myśl art. 22a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) nie jest środkiem trwałym. Nie jest też wartością niematerialną i prawną o której mowa w art. 22b wyżej cyt. ustawy. Stanowisko parkingowe nie jest budynkiem i budowlą wymienioną a art. 22i ust. 2 pkt 1 w/w ustawy. Za ...

Czy do sprzedaży miejsc postojowych będących częściami wspólnymi budynku należy stosować 7% stawkę podatku od towarów i usług., gdyż w tym przypadku nie ma zastosowania wyłączenie określone w drugiej części zdania art. 146 ust.1 pkt. 2 lit.b w/w ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust.2-12 , art. 83 , art. 119 ust. 7 art. 120 ust. 2 i 3 , art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednak jak postanowiono w art. 146 ust. 1 pkt.2 lit. b tej ustawy do dnia 31 grudnia 2007 r stosuje się stawkę podatku w wysokości 7% do obiektów budown ...

Dot. obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat eksploatacyjnych pobieranych z tytułu posiadanego przez członka spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem spółdzielczego, własnościowego prawa do miejsca parkingowego w garażu wielostanowiskowym.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 27.01.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 01.02.2005r.), uzupełnione o znaki opłaty skarbowej w dniu 28.02.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej obowiąz ...

Czy opłaty pobierane za ogólnodostępne miejsca parkingowe - od członków Spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych - podlegają opodatkowaniu podatekiem VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, że Strona pobiera od członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych, którzy nie mają „przypisanych” miejsc postojowych opłaty za ogólnodostępne parkingi łącznie ze stawką eksploatacji, która jest częścią składową opłat za używanie lokali mieszkalnych. Wpłaty te wnoszone są na podstawie art. 4 ustawy z d ...

Generowanie strony w 2 ms