Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dopuszczalność

Czy podatnik będący osobą fizyczną i płatnikiem podatku od towaru i usług , który prowadzi działalność jednocześnie na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz na podstawie wpisu na listę radców prawnych powinien prowadzić dla obu powyższych działalności wspólną księgę przychodów i rozchodów , wspólną ewidencję sprzedaży i wspólną ewidencję zakupów?

Z opisanego stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 20.07.2004r. wynika , że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi kancelaryjnej i administracyjnej podmiotów gospodarczych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od miesiąca lipca 2004r. na podstawie wpisu na listy radców prawnych podatnik rozpoczął prowadzenie kolejnej działalności pod nazwą „Kancelaria ...

Czy uzyskiwane przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie konserwacji zabytków, opodatkowanej podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, są ograniczone określoną sumą przychodu rocznego?

Z opisanego stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie konserwacji zabytków, opodatkowanej podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Zapytanie dotyczy, czy prowadząc wspomnianą wyżej działalność w formie karty podatkowej, nie jest ograniczony określoną sumą przychodu rocznego. Zgodnie z przepisam ...


1. Rozpoznając skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny związany jest ustaleniami faktycznymi zaskarżonego wyroku. Z ustaleń tych w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że „z ustaleń kontroli skarbowej (które Sąd przyjął za prawidłowe) wynika, iż w 1999 r. Bank nie wyodrębnił księgowo żadnych kosztów sfinansowanych otrzymanymi dopłatami do kredytów preferencyjnych, a co więcej przychody z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów jakie podatnik otrzymywał wpływały na jego rachunek bieżący, z którego realizowano płatności związane z bieżącą obsługą zleceń klientów oraz wszystkie wydatki związane z działalnością banku (koszty zarządu)". Z powyższego ustalenia wynika to co skarżący zawarł w pierwszym wymienionym w skardze kasacyjnej zarzucie. W istocie rzeczy jego treść nie wykazuje ani błędnej wykładni, ani też niewłaściwego zastosowania art. 7 ust. 3, art. 15 ust. 2 art. 16 ust. 1 pkt 58, czy art. 17 ust. 1 pkt 4 u.pd.o.p. lecz jest kwestionowaniem ustaleń faktycznych, których Naczelny Sąd Administracyjny wzruszyć nie może albowiem z mocy art. 183 p.p.s.a. jest związany granicami skargi kasacyjnej. 2. Autor skargi kasacyjnej zarzuca błędne ustalenie charakteru prawnego dopłat do kredytów na cele inwestycyjne oznacza to nie błąd w subsumcji czy błąd w wykładni prawa lecz błąd w ustaleniach faktycznych, a te są konsekwencją naruszenia przepisów postępowania, a nie naruszenia prawa materialnego.

Wyrokiem z dnia 17 marca 2004 r. (SA/Sz 1408/02) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę BS w B - następcy prawnego BS w D (zwany dalej Bankiem lub podatnikiem) na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 24 maja 2002 r. Nr ZPB-4218-19/2002 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 1999 r. Z ustaleń faktycznych Sądu wynika, że Bank w d ...


Pytanie podatnika Jak przedmiotowe wydatki podatnik winien ująć dla potrzeb ustalenia prawidłowej wysokości podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym?Czy wydatki poniesione przez podatnika na współfinansowanie badań technicznych tego typu urządzeń można potraktować jako koszty uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskie ...


Czy zwrot kosztów dojazdów do kliniki oraz noclegów, poniesionych przez ochotników-pacjentów poddawanych badaniom potwierdzającym dopuszczalność leku, jest kosztem uzyskania przychodów? Pacjenci pozostają anonimowi, dlatego Spółka nie może podpisać umowy z pacjentem.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy Spółka jest uprawniona do stosowania 7% stawki VAT do dostawy systemu X składającego się ze stacji roboczych, monitorów, serwerów oraz oprogramowania, w sytuacji gdy cały system stanowi zgodnie z posiadaną dokumentacją wyrób medyczny klasy 1?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

ubytki podczas wyładunku piwa transportowanego cysternami samochodowymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 32 ms