Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: renta odszkodowawcza

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wypłacone w 2004 r., zasądzone wyrokiem sądowym od Skarbu Państwa, kwoty z tytułu zadośćuczynienia, renty wyrównawczej oraz utraconych korzyści w związku utratą zdolności zarobkowej spowodowanej trwałym uszczerbkiem na zdrowiu?

Podatnik wniósł do sądu pozew o zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa określonych kwot zadośćuczynienia, renty oraz odszkodowania z tytułu utraconych zarobków. W uzasadnieniu pozwu stwierdził, iż podczas jego pobytu w jednym ze szpitali, w którym poddawany był zabiegowi chirurgicznemu, wszczepiono mu wirusa typu WZW „C” powodującego wirusowe zapalenie wątroby. Jednocześnie podatnik wskazał, i ...

Czy renta przyznana z tytułu wypadku przy pracy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych ?

W nawiązaniu do naszego pisma, znak: OG-005/140/04/PDII/415-34/1/04 z dnia 29.06.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił uzupełnienie udzielonej odpowiedzi. W związku z powyższym niniejszym pismem Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uzupełnia udzieloną odpowiedź. Z przedłożonego przez podat ...

Czy renta jako przejściowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy z Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?

Umowa pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku w art. 19 (Dz.U.z 1975r, Nr 31, poz.163 ze zm.) przewiduje, że w przypadku dochodów nie wymienionych w umowie, opodatkowanie może wystąpić tylko w państwie, w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania, niezależnie od tego skąd te dochody pochodzą. Miejscem zamieszkania podatnic ...


Czy w przedstawionym stanie faktycznym renty odszkodowawcze wypłacane w 2003 i 2004r. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Stan faktyczny: Pracodawca wypłaca byłym pracownikom renty odszkodowawcze. Renty te wypłacane są na podstawie wyroków i ugód pozasądowych gdzie kwota przyznana w ugodzie została przez pracodawcę podwyższona na podstawie aneksu do tej umowy. Stan prawny: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Jeżeli poszkodowany u ...

Czy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz.176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku, wypłacone podatnikowi w 2005 roku przez Bank PKO S.A., na podstawie zlecenia dewizowego wydanego przez ZUS I Odział w Warszawie - Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych, należności przekazane przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową: zasiłek chorobowy oraz renta częściowa ?

1. Opis stanu faktycznego Z treści złożonego do tut. Organu wniosku z dnia 28.02.2005 roku, uzupełnionego pismem z dnia 11 marca 2005 roku oraz dnia 23.03.2005 roku wynika, że w 2002 roku podjęła Pani pracę sezonową w rolnictwie u pracodawcy niemieckiego. Formalności związane z podjęciem tej pracy załatwiono za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, skąd otrzymała Pani skierowanie do ...

czy renta odszkodowawcza z tytułu śmierci męża zasądzona na podstawie wyroku sądowego żonie, wypłacana w roku 2005, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Stan faktyczny Z pism płatnika wynika, iż zgodnie z wyrokami sądowymi, jest on zobowiązany do płacenia osobom poszkodowanym przez funkcjonariuszy byłej Milicji Obywatelskiej a obecnie Policji odszkodowań lub rent odszkodowawczych. Płatnik wskazuje, iż przedmiotowe świadczenia wypłacane są bezpośrednio poszkodowanym bądź członkom rodziny po zmarłym /w przypadku śmierci poszkodowanych/. Płatnik zazn ...

czy renta odszkodowawcza z tytułu śmierci męża i ojca zasądzona żonie oraz dzieciom, będącym obywatelami Białorusi i mającym miejsce zamieszkania w tym państwie, wypłacana w roku 2005, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Stan faktyczny Z pism płatnika wynika, iż zgodnie z wyrokami sądowymi, jest on zobowiązany do płacenia osobom poszkodowanym przez funkcjonariuszy byłej Milicji Obywatelskiej a obecnie Policji odszkodowań lub rent odszkodowawczych. Płatnik wskazuje, iż przedmiotowe świadczenia wypłacane są bezpośrednio poszkodowanym oraz członkom rodziny po zmarłych /w przypadku śmierci poszkodowanych/. Płatnik zaz ...

Czy przychód uzyskany z odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądu z tytułu następstw wypadku przy pracy w kopalni oraz wypłaty dodatku "barbórkowego", czternastej pensji oraz nagrody jubileuszowej podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 i§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2005r , uzupełnionego w dniu 30.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych o ...

Czy renta odszkodowawcza na mocy ugody sądowej przyznana dzieciom po zmarłym ojcu jest zwolniona z podatku dochodowego?

Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.12.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Generowanie strony w 7 ms