Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dzieło sztuki


W jaki sposób powinna być opodatkowana sprzedaż komisowa biżuterii dawnej i współczesnej po 1 maja 2004 r. – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W myśl art. 120 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) za antyki uznaje się przedmioty, których wiek przekracza 100 lat i które nie zostały scharakteryzowane jako dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie. Ponadto art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług definiuje pojęcie towarów używanych – są to ruchome dobra materialne ...

Jakie kryteria powinien spełniać podatnik wymieniony w art. 120 ust. 3 lit. b żeby mógł skorzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 02.06.2004 r.. (data wpływu do tut. urzędu 03.06.2004 r.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z przepisem art. 120 ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...

Czy prawidłowo opodatkowano zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 3% uzyskany obrót brutto z dostaw dzieł sztuki pomniejszony o podatek VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi Pan galerię sztuki współczesnej przy wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zdaniem Pana opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 3% podlega uzyskany obrót brutto z dostaw dzieł sztuki pomniejszony o podatek V ...

1. Czy art. 120 nowej ustawy o VAT dotyczy również lombardów w zakresie opodatkowania marży od sprzedaży towarów używanych? 2. Czy procedurę tę można stosować również do niewykupionych wyrobów ze złota? 3. W jaki sposób należy ewidencjonować sprzedaż towarów objętych szczególną procedurą za pomocą kasy fiskalnej? 4. Czy należy prowadzić szczegółową ewidencję sprzedaży towarów objętych procedurą szczególną, o której mowa w art. 120 ust. 15 ustawy o VAT?

Pytanie 1 i 2: Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowa ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są wyroby o symbolu PKWiU 92.31.10-00.12 (tj. obrazy, rysunki, pastele, grafiki, plakaty reklamowe wykonane ręcznie współczesne) ?

Na podstawie art. 120 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału przez dzieła sztuki rozumie się: a)obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości przez artystę, inne niż plany oraz rysunki dla celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograf ...

Dotyczy następujących kwestii: 1) sposobu opodatkowania dostawy dzieła sztuki w przypadku nabycia od komitenta nie prowadzącego działalności gospodarczej, 2) stosowania stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do marży, stanowiącej podstawę opodatkowania w przypadku sprzedaży dzieła sztuki, 3) zasad ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej w przypadku ww. sprzedaży,4) zasad dokumentowania „ przyjęcia ” w komis dzieł sztuki, 5) stosowania stawki podatku VAT przy sprzedaży dzieł sztuki posiadających atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej zakupionych przed 1 maja 2004r.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 2 czerwca 2004r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. W przedmiotowym piśmie podatnik zawarł zapytania dotyczące następujących kwestii: sposobu opodatkowania dostawy dzieła sztuki w przypadku nabycia od komitenta nie prowadzącego działalności gospo ...

1) Czy wszyscy artyści i plastycy, wykonujcy wolny zawód (nie prowadzący działalności gospodarczej ) i dokonujący sprzedaży swoich prac i usług (PKWiU 92.31) i zbywający równocześnie prawa autorskie - korzystają ze zwolnienia od podatku od toarów i usług? 2) jaką stawkę podatku należy zastosować do sprzedaży dzieł sztuki w ramach komisu , gdy komisant zgłosił opodatkowanie marży a dostawa dokonywana jest przez samych twórców? 3)Jaką stawkę podatku należy zastosować do sprzedaży dzieł sztuki (PKWiU 92.3110-00.4), które nie zostały wymienione w art. 120 ustawy?

Zgodnie z przepisem art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535), w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania pod ...

W jaki sposób należy rozliczać sprzedaż dzieł sztuki (obrazów, litografii, rzeźby) zakupionych od artysty , który nie jest podatnikiem VAT?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w przedmiotowym piśmie wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gastronomicznej, sprzedaży artykułów spożywczych i prasy Spółka chce poszerzyć swój asortyment o sprzedaż dzieł sztuki (obrazów, litografii, rzeźby). Spółka planuje dokonywanie zakupów dzieł sztuki od artysty, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzi równ ...

W jaki sposób należy opodatkować sprzedaż przez komisanta towarów (dzieł sztuki) wydanych przez komitenta przed dniem 1 maja 2004 r. ?

Z pisma Podatnika wynika, że na podstawie zawartych umów komisu, przed dniem 1 maja 2004 r. przyjął dzieła sztuki w celu ich dalszej odsprzedaży, która nastąpiła w okresie od 1 maja do 7 lipca 2004 r. Jako podstawę opodatkowania dokonanych czynności dostawy przedmiotowych towarów przyjęto prowizję pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług według stawki podstawowej 22 %. Zgodnie z zapisem a ...

Generowanie strony w 115 ms