Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: struktury

Czy świadcząc usługi wyłącznie podlegające opodatkowaniu do ustalenia struktury sprzedaży uwzględnia się subwencje wymienione w art.90 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art.14a §1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr.137, poz.926 z późn.zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje: Dotacje, subwencje i inne dopłaty o podabnym charakterze związane z dostawą towarów i świadczeniem usług są obrotem w świetle przepisów art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz ...

1) Czy w sytuacji, gdy Podatnik otrzymuje dotacje (subwencje) inne niż określone w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, cały podatek naliczony należy odliczać z zachowaniem proporcji o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na to czy dokonane zakupy są wykorzystywane tylko do wykonywania czynności w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego czy wykorzystywane są zarówno do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje i nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik posiadający status zakładu pracy chronionej korzysta z pomocy na podstawie art. 25 ust. 2-3 i 3a, art. 26, art. 26a ust. 1-5, art. 26d, art. 32 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776 ze zm.). Dotacje przekazywane są na pokrycie ogólnych, niezidentyfikowanych wprost kosztów działalności Spółki, nie ma możliwości określenia kwot podatku naliczonego związanych bezpośrednio z takimi dotacjami. Jednocześnie Podatnik dokonuje zakupów, które są wykorzystywane tylko do wykonywania czynności w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz zakupów wykorzystywanych zarówno do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje i nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. 2) Podatnik pod rządami przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązującej przed 01.01.2004 r. otrzymywał, jako prowadzący zakład pracy chronionej, w trybie nieobowiązującego już art. 14a, zwrot wpłaconej kwoty podatku VAT według zasad określonych w ust. 2-6a tego artykułu. W związku z faktem, iż przepisy nowej ustawy nie zawierają definicji użytych w art. 90 ust. 7 pojęć „subwencje” czy „dotacje”, Podatnik wnosi o wyjaśnienie, czy zwrot podatku VAT w trybie powołanego art. 14a stanowi subwencję (dotację) w rozumieniu przepisu art. 90 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym zwiększa obrót uzyskany z czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Odpowiadając na pytania Podatnika należy wskazać, że ustawodawca w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przewidział szczególny sposób częściowego odliczania podatku naliczonego. Przepisy te zostały zawarte w Rozdziale 2 Działu IX powołanej ustawy. I tak zgodnie z treścią przepisu art. 90 ust. 1 i 2 ww. ustawy w stosunku do towarów i usług, ...

Cech Rzemiosł Różnych oprócz działalności statutowej na rzecz rzemieślników, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pomieszczeń oraz organizacji szkoleń. W związku z tym, iż działalność związana jest z czynnościami opodatkowanymi, jak również zwolnionymi od podatku VAT, podatek naliczony VAT rozliczany jest wskaźnikiem struktury. Czy składki członkowskie wpłacane przez rzemieślników na rzecz Cechu Rzemiosł Różnych należy doliczyć do obrotów w celu ustalenia prawidłowych proporcji o której mowa w art. 90 ust. 3 nowej ustawy o VAT?

Regulacje zawarte w Rozdziale 2, art. 90-91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zawierają zasady obliczania podatku naliczonego do odliczenia od towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika jednocześnie do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie ...

Podatnik będzie dokonywał sprzedaży ośrodków wczasowych posadowionych na gruntach w większości będących w wieczystym użytkowaniu Spółki. Podmiot zwrócił się z zapytaniem do tut. organu podatkowego w sprawie: sposobu opodatkowania sprzedaży budynku (budowli) oraz znajdujących się w nich środków trwałych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy; sposobu opodatkowania sprzedaży gruntu wraz z usytuowanym na nim budynkiem; proporcji dotyczącej ustalenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

1 . Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o podatku VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie s ...

Czy do wyliczenia proporcji zgodnie z art. 90 należy ujmować obrót uzyskany z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, 926 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie podatku od towarów i usług dotyczące proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), p ...

Czy umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2002r z WFOŚiGW pod warunkiem przeznaczenia równowartości kwoty umorzenia na cele ekologiczne zrealizowane w 2003r podlega opodatkowaniu VAT i jak wpłynie na strukturę odliczanego VAT?

Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie nr Ldz. (500)/2005 z dnia 28.02.2005r (data wpływu 01.03. 2005) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidual ...

Czy przy ustalaniu rocznego wskaźnika do wyliczenia struktury należy brać dotację otrzymaną w miesiącu, w którym była zastosowana struktura do wyliczenia podatku naliczonego, czy też wliczać dotację którą Podatnik otrzymał od maja do końca 2004 r. t. j. również dotację którą otrzymano w miesiącach, w których nie stosowano struktury. Zdaniem Podatnika, należy wziąć pod uwagę tylko dotację, która wpłynęła na konto bankowe w miesiącach, w których rozliczano podatek naliczony strukturą.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z do ...

Kiedy należy stosować proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 31.03.2005 r., nr PP-1-443-9/05/ME w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tek ...

Kiedy należy stosować proporcje, o których mowa w art. 90 ustawy o VAT?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 31.03.2005 r., nr PP-1-443-7/05/ME w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tek ...

Cech oprócz działalności statutowej prowadzi ponadto działalność gospodarczą w zakresie najmu lokali oraz działalność edukacyjną. Czy w zwiazku z tym, iż podmiot nie jest w stanie wyodrębnić zakupów służących każdej z tych działalności osobno, może stosować do odliczania podatku naliczonego proporcję wyliczoną zgodnie z art. 90 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

Cech jest organizacją członkowską posiadającą osobowość prawną, zrzeszającą pracodawców, funkcjonującą na podstawie statutu. Zakres działania Cechu został sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 91.11.Z.; jego zadania to obsługa członków zgodnie z postanowieniami statutu, nadzór nad szkoleniem uczniów, działania promocyjne, funkcje edukacyjne, reprezentacja wobec urzędów i instytucji, jak również wynaje ...

Generowanie strony w 14 ms