Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin zawarcia umowy

Kiedy mogę zmienić umowę o kredyt kontraktowy aby nie stracić prawa do odliczeń kwot wpłaconych w pierwotnym okresie oszczędzania?

Na podstawie art.14 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami/, w związku z pismem z dnia 06.07.2004r.(uzupełnionym w dniu 15.07.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że ulga na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej przysługuje podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontrakowy z bankiem prowa ...

Czy podatek VAT jest kosztem dla starostwa w zakresie realizowanych inwestycji finansowanych częściowo z funduszu SAPARD?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 24.09.2004 r. (data wpływu 27.09.2004 r., znak: FN.2-0715-40/2004) w sprawie zapytania, czy podatek VAT jest kosztem dla starostwa w zakresie realizowanych inwestycji finansowanych częściowo z funduszu SAPARD, dotyczących: przebudowy (m ...

dotyczy możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków w ramach programu SAPARD dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 20.09.2004 r. (data wpływu 28.09.2004 r., znak: FB.0717-56/2004 r.) w sprawie informacji, dotyczącej braku możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków w ramach programu SAPARD dotyczącyc ...

Czy możliwe jest odliczenie przez gminę podatku od towarów i usług od realizowanych zadań: budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa (modernizacja) drogi gminnej, przebudowa ścieżki turystycznej dla pieszych wraz z oznakowaniem terenu i wykonanie materiałów promocyjnych i zaliczenie tego podatku do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli gmina jest beneficjentem programu SAPARD, który współfinansuje wyżej wymienione zadania inwestycyjne?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, w odpowiedzi na pismo z dnia 18.10. 2004 r. (znak: SkG-F/26/04) w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: Gmina ww. piśmie pyta, czy możliwe jest odliczenie podatku VAT od realizowanych ...

Czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym od realizowanych inwestycji objętych refundacją ze środków Programu SAPARD?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 25.10.2004 r. (znak: BGK-II-7023/36/04) w sprawie zapytania, czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym od realizowanych inwestycji objętych refundacją ze środków Programu SAPARD, dotyczących: budowy kanalizacji sanitarnej grawitac ...

Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwstycji realizowanej w ramach programu SAPARD, związanej z budową kanalizacji sanitarnej.

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) art. 88 ust. 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 25.01.2005 r. (data wpływu 26.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej ...

Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanej w ramach programu SAPARD, związanej z budową kanalizacji sanitranej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków.

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) art. 86 ust. 1, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 02.02.2005 r. (data wpływu 03.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej ...

Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanej w ramach programu SAPARD, związanej z budową kanalizacji sanitarnej, która zostanie nieodpłatnie przekazana Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) art. 86 ust. 1, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 02.02.2005 r. (data wpływu 03.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej ...

Czy wypłata po dniu 01.01.2005 r. transz z tytułu kredytu odnawialnego zaciągniętego od podmiotu krajowego na mocy umowy kredytowej z dnia 31.12.1998 r. nie podlega uregulowaniom art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż środki te pochodzą z kredytu udzielonego przed 01.01.2005 r.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Od którego dnia mogą być uwzględnione koszty przeznaczone na cele budowlane związane ze spłatą rat kredytu/odsetek rat kredytu? Czy raty spłacane przed aktem notarialnym też można zaliczyć do celów zwolnionych z podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko zawarte we wniosku z dnia 27.12.2006r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie określenia terminu od którego przysługu ...

Generowanie strony w 5 ms