Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi pośrednictwa

Podartnik wykonuje usługi pośrednictwa handlowego na rzecz spółki czeskiej, usługi polegają na wyszukiwaniu na rynku RP odbiorców dla produktów produkowanych przez usługobiorcę czeskiego. Efektem działań Podatnika jest zawarcie umowy sprzedaży towarów z odbiorcą czeskim i ich dostawa do Polski. Czy w przypadku gdy nabywca ww. usługi podał Podatnikowi numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Czech miejscem świadczenia tej usługi jest terytorium państwa, które wydało nabywcy ten numer?

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 28 ust.9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm) określił miejsce świadczenia usług wykonywanych przez pośredników, działającyc ...

Podatnik świadczy usługi na rzecz niemieckiej firmy polegające na dokonywaniu rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach na obszarze Polski. Gdzie w takiej sytuacji znajduje się miejsce świadczenia usług?

Zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535), w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z usługami innymi niż: 1. wymienione w art. 28 ust. 5 pkt 1 i 2 lit. a ww. ustawy.: a. usługi pośrednictwa i spedycji związane bezpośredni ...

Jaką stawką są opodatkowane usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2004 r., Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, co następuje: Pan „P” prowadzi działalność gospodarczą od 04.09.1995 r i od tego dnia jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w tutejszym Urzędzie Skarbowym. Świadczone przez Pana usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jako nie wymienione w art. 43 i w załącznikach do ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług usługi w zakresie tłumaczeń PKWiU 74.83, badania rynku PKWiU 74.13 oraz pośrednictwa świadczone na rzecz podatnika mającego siedzibę w innym niż Rzeczypospolita Polska kraju członkowskim Wspólnoty Europejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla usta ...

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, które wiążą się z wyszukiwaniem osób i miejsc pracy, symbol PKWiU 74.50.1. Usługi te świadczone są na podstawie umów zawieranych zarówno z pracodawcami za granicą, jak i osobami wysyłanymi do pracy za granicę. Za powyższe usługi pobiera opłaty od ludzi kierowanych do pracy za granicę, na pokrycie kosztów. Natomiast od pracodawców zagranicznych nie we wszystkich przypadkach otrzymuje prowizję. Jaką stawkę VAT należy stosować od 1.05.2004 r. do świadczonych usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w piśmie z dnia 9.07.2004 r. (znak: US.III-443/19/2004), gdyż jest ona nieprawidłowa: Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 11.05.2004 r. u ...

Czy Spółka, jako odbiorca usługi wykonanej poza terytorium kraju, obowiązana jest do naliczenia podatku VAT wystawiając fakturę wewnętrzną? Czy faktury od pośredników mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej należy traktować tak samo jak od pośredników mających siedzibę poza Unią?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie Spółki z dnia 06.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu 07.07.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, uprzejmie wyjaśn ...

Na podstawie art.14 a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, póz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) proszę o udzielenie mi pisemnej informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego.Prowadzę na terenie kraju sprzedaż biletów na międzynarodowe przeloty lotnicze ( miejsce wyjazdu w kraju do miejsca przyjazdu poza krajem oraz z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu w kraju).Usługi te wykonuję na podstawie umowy agencyjnej zawartej ze słowackimi liniami lotniczymi. Za świadczone usługi agencyjne otrzymuję prowizję uzależnioną od wielkości sprzedaży. Słowacki kontrahent podał mi swój numer identyfikacji podatkowej dla celów VAT wydany na Słowacji.1. Czy świadczone przeze mnie usługi agencyjne podlegają podatkowi od towarów i usług w Polsce, jeśli tak, to jaką stawkę podatku należy stosować?2. Czy świadczenie powyższych usług wymaga uzyskania numer identyfikacji podatkowej VAT UE?Moim zdaniem, na podstawie art. 28 ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 póz. 535 z 2004 r.), świadczone przeze mnie usługi nie podlegają VAT w Polsce. Oświadczam, że nie toczy się wobec mnie postępowanie podatkowe, ani kontrola skarbowa.

Na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23.07.2004r. dotyczące zakresu stosowania przepisów podatkowych dotyczące opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży biletów na międzynarodowe przeloty lotnicze świadczonych na rzecz słowackich linii lotniczych informuję, iż zgodnie z art.28ust.5 pk ...

Opodatkowanie usług pośrednictwa pracy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami/. Pismem z dnia 12 lipca 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. org ...

Czy usługi pośrednictwa w sprzedaży kart opłat drogowych (winiet) kierowcom przez stację paliw podlega ustawie o podatku od towarów i usług?

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przez odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W przypadku świadczenia usług zasadą jest, że obowiązek po ...

Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT na odsetki i na prowizję z tytułu udzielania pożyczek?

Działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, w związku z zapytaniem spółki z dnia 27.05.2004 r. dotyczącym obowiązku wystawienia faktury VAT na odsetki i na prowizję z tytułu udzielania pożyczek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ...

Generowanie strony w 8 ms