Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż akcji

Wpłacanie zaliczek przez podatników

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2003 r. w sprawie podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa n ...

1. Przepisy k.p.a. jak i Ordynacji podatkowej nie określają, czy opinia sporządzona przez kilku biegłych musi być wyrażona w kilku osobnych dokumentach, czy wystarczy opisanie wyników ekspertyzy i przedstawienie oceny kilku biegłych w jednym akcie. 2. Mając na względzie art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 1998 r. należy stwierdzić, że w przepisach regulujących postępowanie podatkowe, ustawodawca mówiąc „opinia biegłych” miał na myśli rodzaj dowodu, a nie liczbę specjalistów, których ocenę winien poznać organ podatkowy. Zatem ze względu na wykładnię systemową i celowościową należałoby dopuścić możliwość skutecznego przeprowadzenia dowodu z opinii jednego biegłego. 3. Ustalenie wartości rynkowej zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winno nastąpić nie na podstawie, a tylko z uwzględnieniem opinii biegłych, przez co zasadne jest dopuszczenie jako dowodu wszystkiego co mogłoby przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, w szczególności opinii sporządzonych w innych sprawach.

Prokurator Generalny wniósł rewizję nadzwyczajną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie z dnia 22 listopada 2000 roku, I SA/Lu 887/99, w sprawie ze skargi „L” Spółki Akcyjnej w L. na decyzję Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 13 lipca 1999 roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 rok. Wyrokowi temu za ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29-08-1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 01.10.2003 r. skierowane do Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji Zakładów Przemysłu Wapienniczego „T ...

Czy momentem, w którym powstaje obowiązek podatkowy spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie: dzień zawarcia umowy zbycia akcji w celu ich umorzenia, dzień, w którym nastąpi skutek rozporządzający umowy, czyli przejście na Spółkę prawa własności akcji, dzień, w którym akcjonariusz otrzyma zapłatę za akcje.

Odpowiadając na pismo z dnia 13.01.2004r. (data wpływu 14.01.2004r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje, że w opisanej przez Spółkę sytuacji zastosowanie mają przepisy: ar ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży akcji, nabytych w drodze spadku, dokonanej w grudniu 2003 r.?

W dniu 30.12.2003 r. złożono w Domu Maklerskim zlecenie sprzedaży akcji, nabytych w drodze spadku. Akcje te zostały sprzedane na sesji w dniu 30.12.2003 r., natomiast dopiero w dn. 06.01.2004 r. nastąpiła wypłata pieniędzy z tytułu sprzedaży akcji. Zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Nr 14 poz. 176 z 03.03.2000 r. ze zm. ) w ...

Jak należy opodatkować dochód z tytułu zbycia papierów wartościowych - akcji w 2004 r.?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochod ...

Sposób opodatkowania akcji amerykańskiego koncernu oraz dywidend od tych akcji.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 lutego 2004 r., uzupełniony dnia 5 marca 2004 r. o udzielenie informacji w sprawie opodatkowania dochodów z akcji oraz dywidend - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku - działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia ...

Podatnik jest posiadaczem akcji pracowniczych, które zamierza sprzedać w 2004 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych poprzez Dom Maklerski. Jak należy opodatkować tą transakcję sprzedaży akcji?

Ustawa z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wprowadza nowe zasady rozliczania w 2004 roku dochodów uzyskanych między innymi ze zbycia papierów wartościowych (akcji). Zgodnie z postanowieniami art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 ...

Czy podlega opodatkowaniu dochód z odpłatnego zbycia udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.01.2004 r. informuje: Zgodnie z art. 44 ust. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2000 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 14 po ...

Czy dochód uzyskany ze zbycia akcji otrzymanych w drodze spadku albo darowizny jest wolny od podatku dochodowego? Czy kwota uzyskana za przymusowy wykup akcji, na podst. art. 416 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, podlega zwolnieniu z obowiązku podatkowego na podst. art. 21 ust. 1 pkt 3 ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2003r. skierowane do Izby Skarbowej w Łodzi, w sprawie opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia akcji - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa – uprzejmie informuje: 1. Zgodnie z art. 21, ust. 1 pkt 105 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U ...

Generowanie strony w 43 ms