Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności niepodlegające opodatkowaniu

Spółka sprzedaje wierzytelności podmiotowi majacemu siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej. Podmiot ten przejmuje finansowanie długu oraz ryzyko niewypłacalności klienta, za co pobiera opłatę w formie dyskonta (potrącenie z kwoty wierzytelności) podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Czy w takim stanie faktycznym sprzedaż wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz. 959 ze zm.), podatkowi podlegają m.in. sprzedaż rzeczy i praw majątkowych. Jednakże stosownie do treści art. 2 ust.4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej ...

Firma polska zakupiła na Białorusi olej napędowy. Następnie olej został sprzedany innej firmie polskiej (czynność zobowiązująca - zawarta została w Polsce) zaś przeniesienie posiadania oleju nastąpiło poza terytorium RP na podstawie protokółu przekazania. Czy opisana powyżej czynność sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku, która dla dojścia do skutku wymaga przeniesienia posiadania rzeczy, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W myśl art. 3 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86, poz. 959 poz. ze zm./ obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W przedstawionej sprawie czynnością cywilnoprawną jest umowa sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku położonych za granicą, w sytuacji gdy nabywca ma siedzibę na terytorium RP a wydanie rzeczy, ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych umowa pożyczki zawarta pomiędzy spółką polską (pożyczkodawca) a spółka zagraniczną w sytuacji, gdy środki pieniężne będące przedmiotem pożyczki znajdują się za granicami Polski oraz umowa zostaje zawarta za granicą.

Stosownie do treści art. 1 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz. 959 ze zm./ podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za gra ...

Czy sprzedaż wierzytelności własnej, powstałej wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, dokonana na rzecz spółki polskiej przez podatnika podatku VAT nie prowadzącego działalności gospodarczej w zakresie obrotu wierzytelnościami, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 z 2000 r., poz. 959 ze zm.), podatkowi podlegają m.in. sprzedaż rzeczy i praw majątkowych. Jednakże stosownie do treści art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania ...

Wspólnicy Spółki zagranicznej (A) na mocy podjętej uchwały ustanowili na rzecz innej Spółki zagranicznej (B) udziały w Spółce (A). Udziały te pokryte mają zostać w formie wniesienia przez Spółkę zagraniczną (B) aportu do Spółki (A). Przedmiotem aportu są m.in. udziały w spółce polskiej. Czy powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Art.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 z 2000r., poz.959 ze zm./ zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających podatkowi. Przedstawiona przez spółkę umowa o ustanowieniu udziałów zawarta pomiędzy dwoma podmiotami zagranicznymi (Spółka nie jest stroną przedstawionej czynności) nie mieści się w katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnop ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w odniesieniu do opisanej czynności polegającej na obciążeniu Zarządzającego (dzierżawcy) częścią kwoty prowizji za realizowanie płatności przy pomocy karty płatniczej mają zastosowanie przepisy ustawy o VAT oraz czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, jako odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 13.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania czy ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy prowizja obciążająca Zarządzającego (dzierżawcę) stanowi dla Podatnika obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 13.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania czy ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy czynność polegająca na obciążeniu Zarządzającego częścią kwoty prowizji za realizowanie płatności przy pomocy karty płatniczej, winna być udokumentowana notą obciążeniową czy też fakturą VAT.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 13.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie udokumentow ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku uznania, że rozliczenie części kwoty prowizji za realizowanie płatności przy korzystaniu z karty płatniczej stanowi odpłatne świadczenie usług, Spółka może stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i poz. 3 zał. Nr 4 do ustawy o VAT, czyli zwolnienie dla usług pośrednictwa finansowego.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 13.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowani ...

Czy istnieje możliwość opodatkowania stawką VAT w wysokości 0% części transportu międzynarodowego na odcinku Hamburg-miejsce clenia w Polsce przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 28 ust.1, art. 83 ust.1 pkt 23, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.07.2005r., wniesioneg ...

Generowanie strony w 112 ms