Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odroczenie

Strona zwróciła się o wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.

W przedmiotowym wniosku strona zwróciła się o wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT odnośnie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone po dniu 1 maja 2004r., jako: - zaległe opłaty dotyczące lat poprzednich - zaległe opłaty dotyczące roku 2004 - opłaty, których termin został prolongowany. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ...


Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, jeżeli: 1) odroczono termin płatności, 2) dokonano wpłat po terminie?

Prawo wieczystego użytkowania jest prawem rzeczowym, którego treść i granice określone zostały zasadniczo w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jed. – Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.). Zgodnie z art. 232 Kodeksu cywilnego, grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz g ...

Czy istnieje możliwość ograniczenia przez Urząd Skarbowy wpłat zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego oraz czy wystąpienie do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu płatności podatku (w sytuacji zaistnienia uzasadnionych podstaw) stanowi jedyną możliwość rozłożenia wpłaty podatku w czasie?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2003 r., data złożenia - 27.08.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Kwestie związane z obowiązkiem wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu osiągania do ...

Kiedy powstaje obowiązek opodatkowania podatkiem VAT opłata za wieczyste użytkowanie gruntu z odroczonym terminem płatności po 1 maja 2004r.?.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 , art. 217 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity / Dz.U Nr. 8 poz. 60 z 2005 r. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 18 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualn ...

Czy istnieje możliwość odroczenia terminu do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Obecnie obowiązujące przepisy w sprawie kas rejestrujących unormowane w rozporządzeniu z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 28, poz. 204) zwalniają z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących do 31.03.2006 r. podatników którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w 2005 r. i w trakcie tego roku nie przekroczyli 20.000 zł. ...


Czy podstawę naliczenia wpłat z zysku stanowi zysk brutto pomniejszony o podatek dochodowy uwzględniający aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...


Czy w sytuacji, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży działki została zgodnie z decyzją Sądu zdeponowana na lokacie imiennej do czasu uzyskania przez wnioskodawczynię pełnoletności, jest ona zobowiązana do zapłaty podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 62 ms