Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przerwanie biegu przedawnienia

Czy w świetle art. 70 Ordynacji podatkowej po upływie 5 lat od dnia powstania zobowiązania podatkowego przedawnia się nie tylko prawo do poboru podatku, lecz także prawo do zwrotu podatku VAT wykazanego w deklaracji VAT-7 ? Czy zawieszenie postępowania wynikające z art.68 par. 5 Ordynacji podatkowej przedłuża termin przedawnienia prawa do poboru zobowiązania podatkowego powstałego z mocy prawa o dalsze 2 lata?

dotyczy: zapytania Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 16.07.2004 r. nr PP/448/II/1031/04 w sprawie interpretacji przepisu art. 70 oraz 68 § 5 Ordynacji podatkowej. W odpowiedzi na w/w pismo, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia: Ad. 1) Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisów, które regulowałyby moment przedawnienia prawa do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika. Zatem, zda ...

Jeżeli czynności egzekucyjne przerywające bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego miały miejsce pod rządami ustawy o zobowiązaniach podatkowych, to skutki tych czynności w postaci przerwania biegu przedawnienia i powodujące, że zaczął on biec na nowo, oceniane muszą być na podstawie obowiązujących w tym czasie przepisów prawa materialnego, zawartych w art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26.03.2004 r. sygn. akt I SA/Lu 591/03 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie oddalił skargę Witolda P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 13.10.2003 r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. Dyrektor Izby Skarbowej powyższym postanowieniem utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Ska ...


Nie jest w sprawie sporny fakt, iż doręczenie zawiadomienia o zastosowaniu środków egzekucyjnych w rozumieniu art. 32 § 2 i art. 67 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nastąpiło w dniu 11 maja 1999 r. Oznacza to przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego określonego w decyzji organu podatkowego pierwszej instancji z dnia 15.04.1999 r., a którego termin upłynął z dniem 31.12.2002 r. Okoliczność, iź Sąd uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18.10.2000 r.- nie obalała domniemania prawidłowości decyzji organu pierwszej instancji w oparciu, o którą wystawiono tytuł wykonawczy co oznacza, że do czasu jej wzruszenia nie może być też kwestionowana legalność tego tytułu wykonawczego oraz podjętych w oparciu o niego środków egzekucyjnych. Natomiast uchylenie decyzji organu podatkowego pierwszej instancji, w sytuacji gdy umożliwia ona prowadzenie postępowania podatkowego i jego kontynuacji - nie wywołuje skutków materialnoprawnych jak w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji, lecz tylko skutki procesowe. Są to skutki ex nunc, a więc powstałe dopiero od dnia jej uchylenia czyli od dnia 30.12. 2003 r. Oznacza to, że uchylenie decyzji podatkowej stanowiącej podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego nie spowodowało pozbawienia podjętych zgodnie z prawem środków egzekucyjnych ich mocy prawnej, które zostały przez nie wywołane ani prawnej skuteczności przerwania biegu przedawnienia.

Wyrokiem z dnia 28 września 2004 r. I SA/Bd 312/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Bogdana D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr PB2/4117-53/04 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. Z przyjętych przez Sąd ustaleń wynika, że decyzją z dnia 15 kwietnia 1999 r. Nr PG-2-823-20/1/99 Urząd Skarbowy w Bydgosz ...

Czy korespondencja z kontrahentem dotycząca wystawienia faktury rabatowej od zakupionego towaru, gdzie polski podmiot powołuje się na numer faktury i datę dostawy (potwierdzając tym istnienie faktury we własnych księgach rachunkowych) dochodzi do przerwania biegu przedawnienia i nie powstaje przychód o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy też mimo prowadzenia opisanej korespondencji nie doszło do przerwania biegu przedawnienia i powstał przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieni ...

Przedawnienie zobowiązania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy na mocy art. 70 § 1 w zw. z § 3 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych wierzytelności urzędów skarbowych względem Wnioskodawcy uległy przedawnieniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy w świetle art. 70 § 4 każde zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia i jest on liczony na nowo, czy też bieg terminu przedawnienia przerywa zastosowanie tylko pierwszego środka egzekucyjnego, a termin przedawnienia biegnie od dnia następnego, w którym go zastosowano, nawet w przypadku zastosowania kolejnego środka egzekucyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Zastosowania przepisów ustawy Ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek zus określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła do przepisów ustawy Ordynacji podatkowej).

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia interpretację indywidualną z dnia 20 marca 2008 r. Nr ILPB2/415-416/07-2/ES wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów dla Pana Zbigniewa N. w ten sposób, iż stwierdza, że i ...

Generowanie strony w 37 ms