Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zawieszenie postępowania

Czy w świetle art. 70 Ordynacji podatkowej po upływie 5 lat od dnia powstania zobowiązania podatkowego przedawnia się nie tylko prawo do poboru podatku, lecz także prawo do zwrotu podatku VAT wykazanego w deklaracji VAT-7 ? Czy zawieszenie postępowania wynikające z art.68 par. 5 Ordynacji podatkowej przedłuża termin przedawnienia prawa do poboru zobowiązania podatkowego powstałego z mocy prawa o dalsze 2 lata?

dotyczy: zapytania Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 16.07.2004 r. nr PP/448/II/1031/04 w sprawie interpretacji przepisu art. 70 oraz 68 § 5 Ordynacji podatkowej. W odpowiedzi na w/w pismo, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia: Ad. 1) Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisów, które regulowałyby moment przedawnienia prawa do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika. Zatem, zda ...

1. W odniesieniu do prawa materialnego winien wykazać, na czym polegała dokonana przez Sad l instancji ich błędna wykładnia lub niewłaściwe zastosowanie oraz jaka powinna być wykładnia prawidłowa i właściwe zastosowanie. Podobnie przy naruszeniu prawa procesowego należy wskazać konkretne przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, na czym polegało uchybienie tym przepisom i dlaczego uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. 2. Zagadnienie wstępne, które ujawniło się w postępowaniu sądowoadministracyjnym, nie jest tożsame z kwestią, która mogła mieć charakter wstępny dla postępowania administracyjnego, poprzedzającego postępowanie przed sądem administracyjnym, ponieważ inny jest cel obu tych postępowań. 3. Zakończenie postępowania przed sądem powszechnym w sprawie odszkodowania od Skarbu Państwa nie jest niezbędne dla oceny legalności decyzji w sprawie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. To, iż pozwanym w procesie cywilnym o odszkodowanie jest Skarb Państwa nie ma żadnego prawnego znaczenia dla oceny zależności rozstrzygnięcia w sprawie restrukturyzacji od wyniku postępowania o odszkodowanie od Skarbu Państwa.

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2005 r., sygn. akt l SA/Sz 741/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Biura Leasingu T S.A. w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2004 r., Nr PO-12/R/4117,4407-58/04 w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd ustalił, że zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Trzeciego Urzędu Skar ...


Powzięcie przez organ podatkowy wiadomości o wydaniu tego wyroku dawało podstawę do podjęcia zawieszonego postępowania i postanowienie w tym przedmiocie nie naruszyło przepisu art. 205a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej w taki sposób, iżby stanowić to mogło podstawę do wzruszenia zaskarżonej w sprawie decyzji w oparciu o przepis art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wyrokiem z dnia 6 lipca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 296/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Elżbiety i Zbigniewa R na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 20 lutego 2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. W uzasadnieniu orzeczenia podano, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie decyzją z dnia 20 listopada 2003 r. określi ...

Organ podatkowy może zawiesić postępowanie, jeżeli uzna, że zachodzą przesłanki określone w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

1) Sąd I instancji w zaskarżonym wyroku nie dopuścił się takich naruszeń prawa, które miały wpływ na wynik sprawy, bowiem w skardze kasacyjnej należy wykazać zarówno fakt naruszenia przepisów procesowych, jak i uprawdopodobnić istnienie owego potencjalnego związku. Sąd kasacyjny związany granicami skargi kasacyjnej dokonując oceny zasadności zawartych w niej zarzutów nie może domyślać się, jakie konkretnie dowody zdaniem skarżących zostały pominięte oraz do wykazania, jakich okoliczności faktycznych miałyby one służyć. 2) Zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione jest od wcześniejszego rozstrzygnięcia zagadnienia materialnoprawnego, które z istoty swej należy do kompetencji innego organu administracyjnego lub sądu i nie było wcześniej prawomocnie przesądzone. 3) Postępowania dotyczące podatku dochodowego wsporników spółki cywilnej i postępowanie w sprawie określania spółce cywilnej wielkości podatku od towarów i usług są odrębnymi postępowaniami i w każdym z nich organ podatkowy dokonuje odrębnych ustaleń zmierzających do określenia wielkości przychodu lub obrotu. 4) Zgodnie z treścią art. 141 § 4 p.p.s.a. - sąd ma obowiązek takiego uzasadnienia wyroku, by zawierało zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisko pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. W istocie zarzucana sądowi I instancji nieprawidłowość uzasadnienia polega na rozstrzygnięciu niezgodnie z oczekiwaniami skarżących, która to okoliczność nie powoduje, iż doszło do naruszenia wyżej cyt. przepisu.

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Katarzyny i Marka K... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2007 r. określającą podatnikom wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok. Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym ustalonym przez organy podatkowe i przyjętym przez S ...

Generowanie strony w 38 ms