Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontrola sądowa


1. Wobec tego, że ocena istnienia bądź nieistnienia w danej sprawie przesłanek określonych w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej dokonywana przez organy podatkowe oparta jest o elementy uznaniowości i słuszności, kontroli sądowej podlega w istocie tylko zgodność z prawem przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz oceny zgromadzonego materiału dowodowego. W tej sytuacji orzekanie przez sądy administracyjne w sprawach umorzeń zaległości podatkowych merytorycznie, a więc rozstrzyganie spraw co do ich istoty, narusza w sposób oczywisty zakres kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez te sądy, wynikający z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), która polega na kontroli zgodności z prawem tej działalności. 2. Zakres kontroli sądowej działalności organów administracji publicznej, w tym i decyzji wydawanych przez te organy, prowadzi także do wniosku, iż jej przedmiotem co do zasady jest zgodność z prawem obowiązującym w dniu wydania zaskarżonego aktu. Jeśli chodzi o organy podatkowe, to tę konstatację wspiera treść art. 120 Ordynacji podatkowej, nakazującej tym organom działanie na podstawie przepisów prawa.

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2004 r., sygn. akt I SA/Ka 3008/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uwzględnił skargę Kopalni Węgla Kamiennego "B." S.A. w Ornontowicach i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 r., nr PBI/3-4117/149/2003 w przedmiocie odmowy umorzenia wypłaty z zysku. W uzasadnieniu wyroku podano, że decyzja z dnia 4 września 2003 r., nr ...Ad 1 Postępowanie dowodowe prowadzone przez sąd administracyjny jest, stosownie do art. 106 § 3 ppsa, ograniczone, ale możliwe jest w nim wykorzystanie środka dowodowego w postaci dokumentu. W postępowaniu tym znajdują przy tym odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Naruszeniem tych przepisów nie jest jednak nieprzeprowadzenie przez sąd dowodu z zeznań świadków, gdyż nie może takiego dowodu dopuścić. Ad 2 Zarzuty podniesione w skardze kasacyjnej winny odnosić się do danej sprawy i przyjętego w niej stanu faktycznego. Uzasadniając je w oparciu o tezy z orzecznictwa sądowego i piśmiennictwa należy wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ewentualnym naruszeniem jakiegoś przepisu przez WSA, a efektem, którym jest wydanie nieprawidłowego wyroku w danej sprawie. Ad 3 Zasada niezwiązania sądu administracyjnego zarzutami, wnioskami i powołaną podstawą prawną umożliwia sądowi pełną weryfikację legalności działalności organów administracji publicznej. Przeprowadzona przez sąd pierwszoinstancyjny kontrola zgodności z prawem rozstrzygnięcia wydanego przez organ podatkowy, a w szczególności przepisów w nim zastosowanych, jest prawidłowa i nie jest sprzeczna z art. 2 Konstytucji RP.

Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2007 r,, sygn. akt I SA/Bd 517/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Wiesława W... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 czerwca 2007 r. w przedmiocie wysokości straty podatkowej z niezgłoszonej do opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r ...

Ad 1 Postępowanie dowodowe prowadzone przez sąd administracyjny jest, stosownie do art. 106 § 3 ppsa, ograniczone, ale możliwe jest w nim wykorzystanie środka dowodowego w postaci dokumentu. W postępowaniu tym znajdują przy tym odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Naruszeniem tych przepisów nie jest jednak nieprzeprowadzenie przez sąd dowodu z zeznań świadków, gdyż nie może takiego dowodu dopuścić. Ad 2 Zarzuty podniesione w skardze kasacyjnej winny odnosić się do danej sprawy i przyjętego w niej stanu faktycznego. Uzasadniając je w oparciu o tezy z orzecznictwa sądowego i piśmiennictwa należy wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ewentualnym naruszeniem jakiegoś przepisu przez WSA, a efektem, którym jest wydanie nieprawidłowego wyroku w danej sprawie. Ad 3 Zasada niezwiązania sądu administracyjnego zarzutami, wnioskami i powołaną podstawą prawną umożliwia sądowi pełną weryfikację legalności działalności organów administracji publicznej. Przeprowadzona przez sąd pierwszoinstancyjny kontrola zgodności z prawem rozstrzygnięcia wydanego przez organ podatkowy, a w szczególności przepisów w nim zastosowanych, jest prawidłowa i nie jest sprzeczna z art. 2 Konstytucji RP.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy sygn. akt I SA/Bd 518/07 oddalił skargę Wiesława W... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie wysokości straty podatkowej z niezgłosznej do opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. W uzasadnieniu ...

Generowanie strony w 22 ms