Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prokurator


Czy przyznana przez prokuratora świadkowi należność (odszkodowanie za utracony zarobek, zwrot kosztów podróży, strawnego i kosztów noclegu) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko odnośnie należności wypłacanych świadko ...

Po śmierci prokuratora w stanie spoczynku pobierającego uposażenie, w związku z otrzymanym postanowieniem sądu o nabyciu prawa do masy spadkowej przez 3 osoby w 1/3 dla każdej z nich zostanie wypłacone uposażenie - żonie zmarłego, której ustalono prawo do renty rodzinnej i córkom. czy w/w świdaczenia należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku nr IV.P.332/32/05 z dnia 09.03.2005r., uzupełnionym w dniu 01.04.2005r. W dniu 09.03.2005r. złożyliście Państwo wniosek nr IV.P.332/32/05 o wydanie pisemnej interpretacji co ...

Czy jest zasadność wystawiania faktur VAT sądom i prokuraturom za wykonane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego

Z przedmiotowego wniosku w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, iż jest Pan tłumaczem przysięgłym ustanowionym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach, zarejestrowanym jako podatnik podatku od towarów i usług. Natomiast z dokumentacji złożonej w tut. Urzędzie wynika, iż dokonał Pan zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług przed d ...

Czy mając na względzie podstawową zasadę podatku dochodowego od osób fizycznych, jaką jest zasada powszechności opodatkowania (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) można uznać, że świadczenie wypłacane osobom delegowanym w formie miesięcznego ryczałtu korzysta ze zwolnienia przedmiotowego (art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca o pdof)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Czy Prokuratura jako płatnik – zobowiązana jest do naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia przysługującego prokuratorowi w stanie spoczynku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy uposażenie wypłacane prokuratorom w stanie spoczynku należy pomniejszać o koszty uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy uposażenie wypłacane członkom rodziny prokuratora zmarłego w czasie służby lub w stanie spoczynku należy pomniejszać o koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy Prokuratura jako płatnik zobowiązana jest do naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia przysługującego prokuratorowi w stanie spoczynku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 62 ms