Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wywłaszczenie nieruchomości


Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości zwolnione jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nierucho ...

Czy zbycie udziału w nieruchomości nabytej w spadku, następnie wywłaszczonej na cele publiczne w 1981 r. i zwróconej w 2004 r. na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), będzie skutkowało 10% opodatkowaniem z tytułu sprzedaży nieruchomości?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w roku 1981 została Pani wywłaszczona wraz z innymi współwłaścicielami z nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem. Z uwagi na fakt, że na części tej nieruchomości stanowiącej odrębną działkę nie zrealizowano planowanej inwestycji, dla celów której nastąpiło wywłaszczenie, wystąpiła Pani wraz z pozostałymi właścicielam ...

Czy przejęcie przez gminę za odszkodowaniem gruntów stanowiących składnik majątkowy prowadzonej działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak, to w którym momencie powstaje obowiązek podatkowy od tej czynności ?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w w/w przepisie w myśl art.7 ust. 1 pkt 1 tej ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właśc ...

Czy odszkodowanie wypłacone na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podlega opodatkowaniu ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.08.2004 r. (data wpływu - 24.09.2004 r.), uzupełnione dnia 07.10.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszk ...

Jakie są zasady opodatkowania w przypadku zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w przypadku otrzymania odszkodowania stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 22.09.2004 r. w sprawie - czy zbycie nieruchomości będącej własnością spółki cywilnej na rzecz Miasta Gorzowa będzie wolne od podatku dochodowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że opodatkowanie podatkiem dochodowym o ...

Czy od odszkodowania za wywłaszczoną rodzicom nieruchomość należy zapłacić podatek od spadków i darowizn? Postanowienia Sądu : po matce z 1990 r., po ojcu z roku 1996.

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, że zgodnie z art. 68 w/w ustawy - Ordynacja podatkowa nabycie odszkodowania za nieruchomości, nie pod ...

Czy opodatkowane jest otrzymanie odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 28 lipca 2004 r. (wpływ 30.07.04 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu odszkodowania wypłacanego sto ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zwrot nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej z mienia komunalnego na rzecz osoby uprzednio wywłaszczonej lub na rzecz jej następców prawnych?

Gmina S. zwróciła się z zapytaniem o stosowanie przepisów podatkowych w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Przedstawiając stan faktyczny podaje: Zapytanie dotyczy zwrotu, na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, art. 136 - 141), części nieruchomości położonej w S., niewykorzystanej na c ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT spłacane przez podatnika raty jako zwrot odszkodowania z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości?

POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu stwierdza, że stawnowisko strony - przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2005 r., uzupełnione pismem z dnia 24.03.2005 r. o udzielenie pisemnej insterpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywi ...

Generowanie strony w 18 ms