Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi dziennikarskie

Opodatkowanie podatkiem VAT umów o dzieło z przekazaniem praw utorskich.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 7 czerwca 2004r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika ...

Czy przychody uzyskiwane z tytułu wykonania usług polegających na opracowywaniu dokumentacji dla reporterów, zbieraniu informacji, przygotowywaniu relacji reporterskich, opracowywaniu materiałów dziennikarskich w ramach umowy o dzieło podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą , o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 2 w/w art. 15 ustawy , działalnością gos ...

Czy usługi dziennikarskie klasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.40.10 są zwolnione od podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 31 grudnia 2004 roku zapytanie - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy: kw ...

Czy działalność dziennikarska jest na podstawie załącznika Nr 3 poz. 155 (lub 162) do ustawy o VAT opodatkowana preferencyjną 7 % stawką podatku VAT, czy też na powyższe usługi obowiązuje inna stawka podatku VAT ?

Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalność gospodarcza w zakresie usług dziennikarskich, polegających m. in. na przygotowaniu audycji radiowych, łącznie ze zbieraniem materiałów, ich opracowaniem i prezentowaniem na antenie. Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zaklasyfikował usługi świadczone we wskazanym zakresie do grupowania PKWiU 92.40.10-00.00 – ...

Czy usługi dziennikarskie są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ? Podatnik jest zdania, że pomimo przekroczenia kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług nadal może korzystać ze zwolnienia w tym podatku.

Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalność na wykonywaniu usług dziennikarskich. Świadczone usługi klasyfikuje w PKWiU w grupowaniu 92. W trakcie roku podatkowego Podatnik przekroczył kwotę uprawniającą do zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz ...

Zapytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług dziennikarskich, zaklasyfikowanych przez podatnika wg PKWiU do grupowania: 92.11.31 - 00.00, 92.31.22 - 00.00, 92.40.10 - 00.00.

Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji wnioskodawca podaje, iż posiada umowę z TVP S.A o stałej współpracy na rzecz której świadczy usługi dziennikarskie (między innymi reporterskie, lektorskie, prezenterskie). Wnioskodawca podał, iż ww. usługi mieszczą się w następujących grupowaniach wg PKWiU:92.11.31 - 00.00 - realizacja programów publicystycznych, felietonów i audycji telewizyjnych ...

Czy usługi reportersko-dziennikarskie są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT ? Jeżeli nie to czy podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 w zwiazku z art. 88 ust. 1 pkt. 2 ustawy VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.09.2005 r. (data wpływu: 03.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług: stwierdza, iż p ...

Jaką stawką opodatkowane są usługi dziennikarskie wykonywane w telewizji publicznej?

Podatnik w zakresie prowadzonej działalności przygotowuje materiały, reportaże, felietony, nie mające charakteru komercyjnego dla telewizji publicznej TVP SA.Wobec powyższego zwrócił sie z zapytaniemjak opodatkowana jest w/w usługa. Zdaniem Strony prowadzona działalność powinna być zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z załącznikiem nr4 do ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż mat ...

Czy wykonywane usługi dziennikarskie, które Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zaklasyfikował do grupowania PKWiU 92.40.10-00.00 - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" są zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 21.11.2005r. (data wpływu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż wy ...

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług dziennikarskich, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 21.11.2005r. (data wpływu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż Cz ...

Generowanie strony w 30 ms