Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin ustawowy

Wpłacanie zaliczek przez podatników

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2003 r. w sprawie podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa n ...

Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 28.02.2003 r. Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. 1. W przypadku sprzedaży rzeczy przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, zastosowanie mają przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d oraz art. 24 us ...

Odliczenia od podatku

Naczelnik Pierwszego Urzędu skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2003 r. (data wpływu do Urzędu) w sprawie przeznaczenia oszczędności z kasy mieszkaniowej na opłacenie rat kredytu hipotecznego informuje: Stosownie do art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 ...

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

W związku z Pani pismem z dnia 18.07.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbyc ...


Kiedy dokonuje się przeglądów technicznych kas rejestryjących (fiskalnych) o zastosowaniu specjalnym, zainstalowanych w taksówkach ?

W związku z żądaniem pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w pismie z dnia 8 marca 2004r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Ze złożonego pisma wynika, że wnosi Pan o udzielenie informacji w zakresie dokonywania przeglądów technicznych kas fiskalnych o zastosowaniu spe ...

Czy Spółka może dokonać zmiany bieżącego roku podatkowego, obejmującego okres: 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r., na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników podjętej w kwietniu 2004 r. zmieniającej rok obrotowy na okres obejmujący: 01.01.2004 r. – 30.06.2005 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.03.2004 r. (wpływ 30.03.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z przedmiotowego zapytania, w miesiącu kwietniu 2004 r. Zgromadzenie W ...

W wystąpieniu sformułowano zapytanie, czy sprzedaż nieruchomości po upływie wskazanego terminu skutkować będzie utratą przedmiotowej ulgi. Zdaniem podatnika w/w okres jest wystarczający, aby ulga została zachowana.

Stan faktyczny Podatnik otrzymał w drodze darowizny zabudowaną nieruchomość i skorzystał z ulgi określonej w art. 16. ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatnik rozpoczął zamieszkiwanie w nabytym budynku 11 lutego 2000 r. Aktualnie rozważana jest możliwość sprzedaży nieruchomości po dniu 11 lutego 2005 r. Ocena prawna stanu faktycznego Podstawą prawną ulgi w podatku od spadków i d ...

Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po upływie wskazanego 5-cioletniego terminu skutkować będzie utratą ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 80 z późn. zm.)?

Stan faktyczny: Podatnik otrzymał w drodze darowizny w dniu 08.05.2000r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i skorzystał z ulgi określonej w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatnik rozpoczął zamieszkiwanie w nabytym lokalu w dniu 24.05.2000r., a aktualnie rozważana jest możliwość sprzedaży mieszkania po 24.05.2005r. Ocena prawna stanu faktycznego: Naczelnik U ...

Pytanie podatnika dotyczy obowiązku złożenia zeznania rocznego CIT-8 za 2004 r. w terminie do 31.03.2005 r., obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego oraz dotyczącej terminu złożenia sprawozdania finansowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 03.03.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 07.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Generowanie strony w 12 ms