Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zgłoszenie

zwrot podatku VAT dla zagranicznych podróżnych

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami/. Pismem z dnia 23 kwietnia 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. or ...

Czy podatnik ma obowiązek zgłaszania tych zdarzeń na druku NIP-1?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którą z przyczyn niezależnych od siebie w ciągu roku zawiesza i odwiesza. Ocena prawna stanu faktycznego: Pojęcia zawieszenia i odwieszenia działalności gospodarczej nie zostały zdefiniowane ani w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od o ...

Czy w związku ze złożeniem zawiadomienia w postaci aktu notarialnego do urzędu skarbowego o wyborze innego roku podatkowego niż kalendarzowy z przekroczeniem terminu z art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka faktycznie wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym i z uwagi podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej w drugiej połowie roku kalendarzowego, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 3 mar ...

Czy są w całości kosztem uzyskania przychodu wydatki związane z organizacją i prowadzeniem programu przeznaczonego dla klientów dokonujących zakupów w sklepach Spółki, mającego na celu nagradzanie uczestników nabywających towary objęte programem kuponami uprawniającymi do uzyskania rabatu oraz informowanie ich o bieżących promocjach i wyprzedażach?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy podatnik ma obowiązek zgłosić w urzędzie skarbowym rozpoczęcie inwestycji aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku zawartego w otrzymanych fakturach?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 26.07.2006r. - data stempla pocztowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia czy podatnik ma obowiązek zgłosić w urzędzie skar ...

Który organ podatkowy jest właściwy do złożenia zgłoszenia o planowanym wewnątrzwspólnotowym nabyciu oleju przez Spółkę nie prowadzącą składu podatkowego w Polsce?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, art. 216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskeim z dnia 15 marca 2006 r. postanawiam udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać przedstawione we wniosku stanowisko za nieprawidłowe w zakresie pytania 1. UZASADNIENIE W dn ...

Czy podlega opodatkowaniu nabycie praw do spadku po zmarłym w 2007 r. mężu i w jaki sposób ustalić wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych oraz na jakim formularzu należy zgłosić nabycie tego spadku?

Zdaniem wnioskodawczyni nabycie praw do spadku po zmarłym w 2007 r. mężu nie podlega podatkowi w sytuacji, gdy zostanie ono zgłoszone w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu na obowiązującym druku zawierającym m. in. dane dotyczące wartości rynkowej odziedziczonego majątku. W przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne: #61485; art. 4 ust. 4 usta ...

Wniosek dot. zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

1. Na jakich warunkach po upływie nieprzekraczalnego terminu uruchomienia wszystkich punktów gier na automatach o niskich wygranych Wnioskodawca może dokonać wymiany takich punktów gry na automatach o niskich wygranych, w których ze względu na likwidację działalności gospodarczej przez podmioty, od których Wnioskodawca wynajmuje część powierzchni, prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych nie jest możliwe, na inne prowadzące czynną działalność usługową lub gastronomiczną? 2. Czy wniosek powinien zawierać zwyczajny materiał dowodowy jak do postępowania przy wydawaniu pozwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 30 ustawy o grach i zakładach wzajemnych? 3. Czy do postępowania przy wydawaniu (zmianie) pozwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ustawy o grach i zakładach wzajemnych obowiązuje tryb załatwienia sprawy określony w art. 35 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

zgłoszenie składanego przez skład podatkowy komórce stałego nadzoru podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w ...

Generowanie strony w 69 ms