Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi elektroniczne

Podatnik wykonuje usługi polegające na projektowaniu stron WWW, zdalnym zarządzaniu oprogramowaniem, dostarczaniu i uaktualnianiu oprogramowania dla podmiotów zagranicznych (zarówno z terytorium Wspólnoty, jak i spoza obszarów Unii). Ponadto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje samochód ciężarowy Ford Mondeo o dopuszczalnej ładowności do 674 kg, ilość miejsc 5 (łącznie z kierowcą). Z uwagi na powyższe pyta czy: 1. Wykonywane usługi, w zakresie wskazanym powyżej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeśli tak to jaką stawkę należy zastosować? 2. Wykonaną usługę ma udokumentować fakturą, czy rachunkiem i czy na dokumencie potwierdzającym wykonanie usług należy podać numer identyfikacyjny VAT usługobiorcy ? 3. Jest zobligowany do rejestracji dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego (zgłoszenie VAT-R/ UE)? 4. Powinien prowadzić ewidencję tych usług, jeśli tak to w jakiej formie? 5. Będzie mógł odliczyć podatek naliczony związany z nabyciem paliwa do ww. samochodu, i czy prawo to zafunkcjonuje z tytułu innych wydatków, np. remontu, przeglądu itp. tego pojazdu ?

Ad.1Stosownie do art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), pod pojęciem usług elektronicznych rozumie się usługi świadczone za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej i z reguły usługi te są zautomatyzowane, wymagają niewielkiej interwencji człowieka, oraz n ...

Czy usługi PerMedia spełniają wymogi definicji „usług elektronicznych”?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.05.2004 r. doręczone do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 07.05.2004 r., Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest ustalenie czy usługi PreMedia świadczone przez Spółkę spełniają wy ...

W jaki sposób należy rozliczyć podatek od wartości dodanej naliczony z faktury dokumentującej nabycie usługi elektronicznej dotyczącej dostarczenia ilustracji do książek w formie samochodu dostawczego wystawionej przez kontrahenta zagranicznego mającego siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej ?

Zgodnie z art.27 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce gdzie świadczący posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzonej działalności, którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności: w przypadku bra ...


Dotyczy stawki podatkowej VAT przy świadczeniu usług dostępu do Internetu.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 37, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 8 lipca 2004 roku (wpływ do tutejszego Organu 12 lipca 2004 roku), w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia się co następuje. Z przedstawionego w złożonym piśmie stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzon ...

Gdzie powinien być odprowadzony podatek VAT za usługę programistyczną sklasyfikowaną w grupie PKWiU 77.20.32 wykonaną w Austrii lub innym państwie Wspólnoty na rzecz organizacji charytatywnej nie posiadającej NIP-u lub też innego podatnika. Czy w przypadku wykonywania usług, które w kraju są zwolnione z podatku VAT – usługi szkolenia sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 80.42 – w krajach Unii Europejskiej również obowiązuje to zwolnienie?

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługi posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedz ...

Gdzie powinny być opodatkowane usługi elektroniczne, świadczone na rzecz podatnika w Szwajcarii ? Jak dokumentować wartości usług na fakturze dokumentującej wykonanie ww. usług ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z póżn. zm.), w odpowiedzi na złożone w dniu 25.08.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy: miejsca świadczenia i sp ...

1.Czy wystarczającym dokumentem na potwierdzenie uzyskanych przychodów z tytułu wykonywanych usług elektronicznych będzie kopia czeku bankowego, wystawionego po rozliczeniu przez usługobiorcę okresu rozliczeniowego? 2.Czy sprzedaż usług na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych z krajów trzecich powinna być udokumentowana fakturami VAT? 3.Czy otrzymane wynagrodzenie można zakwalifikować jako sprzedaż usług elektronicznych do kraju trzeciego, a tym samym jako nie podlegające VAT? 4.W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT i dochodowego? 5.Czy za miejsce wykonania usługi webhostingowej należy uznać teren poza krajami Wspólnoty, a operacje najmu serwera za import usług? Czy księgując powyższą operację VAT należny należy potraktować jako naliczony i wykazać go w deklaracji VAT-7 do odliczenia? 6.Czy można odliczyć całość VAT zawartego np. w fakturach za usługi telekomunikacyjne, biurowe, w sytuacji gdy 100% wykonywanych usług to usługi elektroniczne na rzecz odbiorców z krajów trzecich? Czy można ubiegać się o zwrot VAT, w przypadku gdy VAT należny będzie zawsze niższy niż naliczony? 7.Czy wydatki poniesione na zakup elektronicznych plików fotograficznych, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu na podstawie dowodów wewnętrzych, sporządzonych w oparciu o wydruki z ekranu komputera, potwierdzające przekazanie należności? Czy nie mogąc zidentyfikować dostawcy należy potraktować transakcje jako import usług?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług elektronicznych. Planuje sprzedaż usług polegających na publikacji w sieci internetowej bannerów reklamowych obcych witryn internetowych, i z tytułu wejść przez swój banner na stronę usługobiorcy, pobieranie stosownego wynagrodzenia. Ilość wejść za pośrednictwem bannerów podatnika zliczana będzie elektronicznie przez usługo ...

Dotyczy usług elektronicznych. Wątpliwości Spółki dotyczą prawidłowości zakwalifikowania przedmiotowych usług jako nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług do dnia 30 kwietnia 2004r. oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług po tym dniu.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 10 lutego 2004r. Nr EL-20/CP/RJ/725/04, uzupełn ...


Generowanie strony w 13 ms