Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: twórczość artystyczna

1. Czy opodatkowaniu podlega ryczałtowa sprzedaż przedstawienia teatralnego jednemu kontrahentowi? 2. Czy opodatkowaniu podlega współorganizacja imprezy artystycznej? 3. Jaką stawką opodatkowane są usługi realizacji dźwięku? 4. Jaką stawką opodatkowane są usługi nauki gry na instrumentach?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W w/w załączniku zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęto w pozycji 11 pod symbolem PKWiU ex 92 „usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie auto ...

1. Czy dotacja o charakterze podmiotowym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Czy teatr ma prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony na podstawie (art. 86) czy też tylko do częściowego wg. struktury (art.90)? 3. Czy ryczałtowa sprzedaż przedstawienia teatralnego jednemu klientowi podlega opodatkowaniu? 4. Czy opodatkowaniu podlegają wykłady otwarte dla uczniów i studentów?

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) „ podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnych charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług". W obowiązującym od 1 maja 2004 r. stanie prawnym dotacje i subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze ( ...

czy świadczone usługi - działalność autorska polegająca na pisaniu książek, artykułów, publikacji, tekstów autorskich do kalendarzy, wydawnictw, czasopism, programów telewizyjnych, scenariuszy, prowadzenia wykładów autorskich - są zwolnione od podatku od towarów i usług czy też podlegają opodatkowaniu .

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 17 maja 2004 r. (wpływ do Urzędu 19 maja 2004 r.), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny - Działalność autorska polegająca na pisaniu książek, artykułów, publikacji, tekstów autorskich do kalendarzy, wydawnictw, czas ...

dotyczy stawki podatku VAT dla moich usług polegających na malowaniu obrazów i ich sprzedaży

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.10.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 – 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelni ...

Przedmiotem działalności podatnkia jest twórczość artystyczna polegająca na pisaniu tekstów oraz komponowaniu muzyki, a także działalność sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.11.3 - usługi związane z filmami i nagraniami video, 92.20 - usługi związane z radiem i telewizją, 92.31 - usługi w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej. Pytanie podatnika - jakimi stawkami podatku VAT powinien opodatkować w/w usługi?

Ze złożonego w dn. 12 stycznia 2005r. zapytania wynika iż przedmiotem działalności podatnika jest twórczość artystyczna polegająca na pisaniu tekstów oraz komponowaniu muzyki. Podatnik rozszerzył zakres swojej działalności o usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.11.3 (usługi związane z filmami i nagraniami video), 92.20. (usługi związane z radiem i telewizją), 92.31. (usługi w zakresie artys ...

Czy sprzedaż wstępu na spektakle teatralne obcemu podmiotowi, bez wydania biletów wstępu na przedstawienie, opodatkowana jest 7% stawką podatku od towarów i usług,oraz czy sprzedaż spektaklu na rzecz innego podmiotu, będącego teatrem bądź agencją, za ryczałtową opłatę, jest czynnością zwolnioną od podatku od towarów i usług

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 marca 2005r. (wpływ do tut. Urzędu 30 marca 2005 r.) … w … o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję za prawidłowe stanowisko Podatnika, że : – sprzedaż wstępu n ...

Czy sprzedaż obrazów przez ich twórcę podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 7%?

W dniu 28.04.2005 r. Podatniczka złożyła wniosek w sprawie interpretacji przepisów podatkowych. We wniosku przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod symbolem 92.31.G – artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana. W ramach tej działalności wykonywane są czynności m.in. malowania obrazów i następnie ich spr ...

Dotyczy zwolnienia od podatku usług w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKWiU 92.31.2), polegających na udzielaniu przez autora licencji wydawnictwom, według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 maja 2005 r.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył zwolnienia od ...

Dotyczy zwolnienia od podatku usług w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKWiU 92.31.2), polegających na udzielaniu przez autora licencji wydawnictwom, według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005 r.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył zwolnienia od ...

Dotyczy obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 1.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim wniosek dotyczył obowiązku reje ...

Generowanie strony w 13 ms