Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: motocykl

Czy składka roczna na ubezpieczenie motocykla może być kosztem uzyskania przychodów jeśli motocykl został zakupiony jako środek transportu przydatny w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i wprowadzony do ewidencji środków trwałych?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 za koszty uzyskania przychodów nie uważa się składek na ubezpiecze ...

Czy podatnik ma prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanego oleju napędowego do napędu ciągnika rolniczego ? Czy podatnik ma prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od nabywanego paliwa do napędu motocykla ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 23.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, iż: 1) zgodnie treścią art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwr ...

Pytanie dotyczy prawa do dokonywania odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupu motocykla używanego do prowadzonej działalności gospodarczej, a także od paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu motocykla.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535 ) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art ...


Podatek od towarów i usług

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.): „Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (...)”. Zatem zgodnie z powyższym zapisem, aby wydatek mógł stanowić koszt, czyli wpływać jednocześnie na ...

Czy przysługuje prawodo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie motocykla?

Na podstawie art. 14 a § 1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. 137 poz 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków -Podgórze w odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie -odliczenia podatku naliczonego od zakupu środków trwałych, którymi są motocykle wyjaśnia: Motocykl jest to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem-wielośladowy - co wynika z art. 2 pkt 45 ustawy z ...

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zamierzam zakupić motocykl, który zgodnie z PKWiU zaliczany jest do symbolu 35.41. Jestem podatnikiem w rozumieniu art.15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a działalność do której wykorzystywany będzie motocykl podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art.5 powołanej ustawy. Zgodnie z art.86 ust.1 tej ustawy przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości określonej w fakturze na zakup motocykla. Wątpliwości moje dotyczą zakresu stosowania ust.3 art.86, który dla samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przewiduje ograniczenie prawa do odliczania podatku naliczonego, jeżeli pojazdy te nie spełniają określonych w tym przepisie warunków, przy czym ustawa nie zawiera definicji innych pojazdów samochodowych. Moim zdaniem ograniczenie to nie odnosi się do zakupu motocykla, gdyż:1)w prawie podatkowym obowiązuje zasada jego literalnego stosowania, co szczególnie odnosi się do stosowania wyjątków jakim jest wprowadzenie ust.3 ograniczenie prawa do odliczenia w stosunku do generalnego uprawnienia wynikającego z ust.1; z literalnego brzmienia ust.3 nie wynika aby miał on zastosowanie do motocykli,2)brak ustawowej definicji innych pojazdów samochodowych lub odesłania do odrębnych przepisów pozwala sądzić, że ustawodawca konsekwentnie opiera się na klasyfikacjach statystycznych, co było powszechną praktyką poprzedniej ustawy jak również zostało podtrzymane treścią art.2 pkt 6 cyt. ustawy; kierując się tą regułą należy wskazać, że zgodnie z PKWiU dla samochodów osobowych określono symbol 34.10.2 zaś motocykle mieszczą się całkowicie odrębnej grupie o symbolu 35.41,3)również sposób sformułowania wzoru warunkującego prawo do odliczenia dowodzi, że nie może on mieć zastosowania do motocykli, gdyż jednym z elementów tego wzoru jest ładowność, której nie określa się w homologacji dla takich pojazdów jak motocykle. Reasumując powyższe uważam, że przy zakupie motocykla przysługuje mi wynikające z art.86 ust.1 powołanej ustawy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony i nie jest ograniczone przepisami tegoż artykułu. Proszę o potwierdzenie prawidłowości mojego stanowiska.

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie w odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2004r. informuje : Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz.535), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę p ...

W swoim piśmie wystąpił Pan z zapytaniem, czy z tytułu nabycia dla celów działalności gospodarczej motocykla oraz paliwa wykorzystywanego do jego napędu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na ogólnych zasadach, czy też zgodnie z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 86 ust. 3 i 5 oraz art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2004 r., data wpływu do US Łuków 08.12.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291) udziela i ...

Podatnik zakupił motocykl pod rządami "starej" ustawy o ptu. Zadaje pytanie: - czy prawidłowo odliczył ( w 100%) podatek naliczony przy jego zakupie oraz czy mógł odliczać podatek od nabycia paliwa (uważa, że tak). Czy może odliczać podatek VAT od nabywanego paliwa do napędu motocykla w świetle przepisów "nowej" ustawy o ptu, tj. ustawy z dnia 11.03.2004 r. (twierdzi, że przysługuje prawo do odliczenia).

Zasady odliczania i zwrotu podatku naliczonego w okresie do dnia 30.04.2004 r. określały przepisy ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy, tj. m.in. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa do motoroweru SKUTER KYMCO ZX50, który wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej?

W myśl zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zasada ta została jednak przez ustawodawcę obwarowana pewnymi wyjątkami, których zastosowan ...

Generowanie strony w 6 ms