Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynajem obiektów sportowych

Jaka obowiązuje wysokość stawki podatku VAT na świadczone usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych oraz wstęp na imprezy sportowe?

W pozycji 158 załącznika nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54 poz. 535) wymienione zostały usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), natomiast w pozycji 159 – wstęp na imprezy sportowe. Zgodnie z art. 41 ust. 2 cyt. ustawy ww. usługi oraz wstęp na imprezy sportowe są opodatkowane od 1.05.2004 r. stawką 7%. W pozycji 11 ...

dotyczy opodatkowania wynajmu sali i uwzględnienia w podstawie opodatkowania dotacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 19.07.2004 r. w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: 1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ...


Zastosowanie stawki podatku od towarów i usług do usług wynajmu sal gimnastycznych osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym na cele nie związane ze sportem, zaklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupowania PKW i U 72.20.12-00.00.

Zasady opodatkowania i stawki podatku VAT określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy. I tak zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. ...

Pytanie dotyczy stawki podatku przy wynajmie sali gimnastycznej dla stowarzyszeń i fundacji, które użytkują salę na cele sportowe w ramach działalności statutowej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.06.2005 r., który wpłynął do organu podatkowego w dniu 09.06.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Podatnik zwraca się z pytaniem, czy wykonując usługi z zakresu wynajmu obiektów sportowych i powierzchni użytkowych, prawidłowo stosuje moment powstania obowiązku podatkowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko (...) - przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2006 r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 12.05.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa po ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do usług najmu pomieszczeń m.in. sali gimnastycznej oraz boiska sportowego na cele rekreacyjno- sportowe ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2006 r. (data wpływu do Urzędu 29.08.2006 r.) Jednostki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od ...

Czy opłaty za pobyt w Ośrodku Szkoleniowym w Górach oraz sezonowych obozowiskach Parku Narodowego są zwolnione z podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Związku z dnia 28.03.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do usług najmu pomieszczeń m.in. sali gimnastycznej oraz boiska sportowego na cele rekreacyjno- sportowe ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15, na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, znak: OG-005/156/2006/PP/443-75/82/06 z dnia 07.11.2006 r., sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Jaką stawkę podatku należy stosować do usług najmu pomieszczeń, między innymi sali gimnastycznej oraz boiska sportowego na cele rekreacyjno-sportowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 69 ms