Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedstawiciel podatkowy

Czy spółka, z siedzibą w Niemczech, zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT, ma obowiązek ustanowienia po 01.05.2004r. przedstawiciela podatkowego?

Zgodnie z art. 152 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnicy, o których mowa w art.15 ust.1 nie posiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju, zarejestrowani zgodnie z art.9 ustawy z dnia 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) mają obowiązek ustanowienia przedstawiciela poda ...

Strona w roku 2005 odprawia towary sprowadzane z Chin przez przedstawiciela podatkowego w Wolnym Porcie Hamburgu. Przedstawiciel podatkowy poinformował Stronę o konieczności zapłaty za cło. Strona uzyskała też informację, że podatek od importu będzie podlegał naliczeniu i odliczeniu w deklaracji VAT -7 za dany miesiąc bez fizycznej wpłaty na rachunek Izby Celnej. Jednocześnie Strona ustaliła, że powstał w stosunku do niej obowiązek sporządzenia deklaracji INTRASTAT, ponieważ towary importowane w Wolnym porcie Hamburgu nabierają cech towaru Wspólnotowego pomimo, iż pochodzą z państwa trzeciego. Według Strony przy imporcie towarów przez Wolny Port Hamburg należy naliczyć podatek od towarów i usług od wartości towarów, wprowadzić tą wartość do rejestru importowego i wykazać w deklaracji VAT -7 w części dotyczącej podatku naliczonego. Jednocześnie na podstawie faktury wewnętrznej naliczyć tą samą wartość podatku, wykazać w/w transakcje w ten sam sposób jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wprowadzić do rejestru i wykazać w części dotyczącej podatku należnego deklaracji VAT -7, co skutkuje obowiązkiem wypełniania deklaracji podsumowujących VAT-UE oraz INTRASTAT.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia:uznać stanowisko Strony za niep ...

Czy „dostarczenie towarów”, uprzednio, w wyniku importu z Korei, dopuszczonych do obrotu na terenie Republiki Federalnej Niemiec, a następnie przetransportowanych do nabywcy - podatnika podatku VAT w Polsce jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, którą należy zaewidencjonować jako „zakupy bez prawa odliczenia VAT” ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8 z 2005 r., poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.01.2005 r. otrzymanego bezpośrednio od Spółki w dniu 31.01.2005 r., uzupełnionego w dniach: 15 i 19.04.2005 r.,Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko zawarte w ww. wniosku. Uza ...


Jak należy rozliczyć podatek VAT od importu towarów sprowadzonych z Chin, dopuszczonych do obrotu na terytorium Niemiec i przywiezionych do siedziby Spółki na terytorium kraju?

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Spółka w ramach prowadzonej działalności handlowej dokonała importu towarów z Chin. Towary dostarczone zostały do Hamburga, gdzie dokonano odprawy celnej i uiszczono należne cło. Następnie towary zostały dostarczone do siedziby Spółki na terytorium kraju. Odprawy celne dokonane zostały przez upoważnionych Przedstawicieli Fiskalnych w Hamburgu działających ...

Cy istnieje obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla Spółki, któraq nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalnośći?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 20.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,tj czy istnieje obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla Spółki, która nie posiada s ...

Dotyczy uznania nieruchomości jako podatnika podatku od towarów i usług, a Spółki za przedstawiciela podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku z dnia 10.08.2005r. Nr L.dz. UM/764/2005 uzupełnionym pismem z dnia 20.09.2005 r. wynika,że Spółka z o.o. została ustanowiona kuratorem spadku po zmarłym . W skład spadku wchodzi nieruchomość , którą zarządza. Nieruchomość ta jest rozliczana odrębnie i przychodyz tej działalności nie są łączone z przychodami i kosztami Spółki Spółka z ...W roku 2005 firma Pani S sprowadziła towary z Indonezji. Odprawa celna odbyła się w Hamburgu przez przedstawiciela podatkowego. Cło zostało zapłacone na terenie Niemiec. W momencie dopuszczenia do obrotu na terytorium Niemiec, towar uzyskał status towaru wspólnotowego. Czy powyższa transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie, które winno być rozliczone w deklaracji VAT-7K oraz wykazane w informacji podsumowującej VAT-UE?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 §1, art.14a §1, §3 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.Nr 8 poz. 60 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) w związku z art.11 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach – po rozpatrzeniu wniosku z ...

Generowanie strony w 59 ms