Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dług celny

Czy towar przywieziony z Niemiec do polskiej granicy w dniu 30.04.04 r., a odprawiony po dniu 01.05.04 należy traktować jako import towarów, czy też WWNT? Za jaki miesiąc należy wykazać przedmiotowy zakup?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 10.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.05.2004 r.) w sprawie • czy towar przywieziony z Niemiec do polskiej granicy w dniu 30.04.2004 r. a odprawiony po dniu 01.05.2004 r. należy ...

Czy podlega opodatkowaniu zwrot nienależnie naliczonego i pobranego długu celnego oraz podatku od towarów i usług w związku z importem maszyn rolniczych z Krajów Unii Europejskiej.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie: - czy podlega opodatkowaniu zwrot nienależnie naliczonego i pobranego długu celnego oraz podatku od towarów i usług w związku z importem maszyn rolniczych z Krajów Unii Europejskiej Naczelnik Urzędu Skarbowego w P ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów w przypadku, gdy towar jest przywożony do magazynu celnego?

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 13.05.2003 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 13.05.2003 r.) dotyczące rodzaju podatków należnych z tytułu importu towarów, wyjaśnia: W swoim zapytaniu Spółka podaje, że importowany towar przywożony jes ...

Czy kwota zapłaconego w 2005 r. cła, określonego w decyzji organu celnego stanowi koszt uzyskania przychodu w 2005 r. ? Kwota tego cła wynikała z błędnego zwolnienia w 2002 r. z cła towaru importowanego.

Stan faktyczny Jak wynika z wniosku Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą miedzy innymi na wymianie towarów z zagranicą. W 2002 r. podatnik za pośrednictwem Agencji Celnej zgłosił w Urzędzie Celnym w Kielcach towar do odprawy celnej w procedurze dopuszczenia do obrotu towarów powracających. Zgodnie z art. 191 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr ...

Czy w przypadku utylizacji towarów objętych zawieszającą procedurą składu celnego, kóre nie zostały objęte procedurą dopuszczenia do obrotu (nie zostało pobrane cło oraz nie naliczono podateku od towarów i usług), powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § l, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 17.02.2005 r., doręczony w dniu 22.02.2005 r. z zakresu podatku od towarów i usług (zapytanie nr 3) potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu UZASADNIENIE Spółka spr ...

Pytanie dotyczy właściwego organu podatkowego do opłacenia podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów z krajów pozaunijnych w przypadku, gdy krajem docelowym jest Polska.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 23.03.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej właściwego organu podatkowego do opłacenia ...

Czy Agencja celna może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłacone w związku z koniecznością pokrycia długu celnego za niewypłacalnego klienta?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwier ...

Pytanie Podatnika dotyczy ustalania wskaźnika proporcji, o której mowa w art.90 ust.2 ustawy o VAT.

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 25.02.2005 r. (data wpływu 02.03.2005r.) – w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). uzna ...

czy podatnik ma prawo o wydatek poniesiony w dniu 9 grudnia 2005r. z tytułu opłacenia należności publicznoprawnych. tj. długu celnego, należnego podatku akcyzowego oraz należnego podatku od towarów i usług, w kwocie 46.271,70zł za wyjątkiem odsetek za zwłokę powiększyć wartość początkową użytkowanego przy działalności gospodarczej samochodu osobowego,czy odpisy amortyzacyjne z tego tytułu od stycznia 2006r stanowić będą koszt uzyskania przychodu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2006r., stwierdza, iż należności celno - podatkowe określone decyzją Organu Celnego, tj. kwota długu celnego , podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usł ...


Generowanie strony w 62 ms