Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: aktualizacja wyceny

Czy podatnik ma prawo do dokonania aktualizacji wartości posiadanych środkow trwałych i amortyzacji bilansowej na podstawie dokonanej przez rzeczoznawców majątkowych wyceny tych środków? Czy dokonana wycena spowoduje powstanie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Do środków trwałych spółki jawnej należą m.in.:a) nieruchomość o wartości początkowej 1.423.433,41 zł, nabyta w dniu 31.01.1998r.,b) nieruchomość o wartości początkowej 580.156,12 zł, nabyta w dniu 14.12.1999r.Spółka dokonywała modernizacji oraz ulepszenia w/w środków trwałych poprzez wykorzystanie własnych sił roboczych. Należy podkreślić, że koszty tych działań obciążały bieżącą działalność Spół ...

Co jest kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży towarów handlowych, których wartość została uprzednio przeszacowana - w związku z wyceną bilansową dokonaną na dzień otwarcia likwidacji Spółki: wartość towarów wg cen sprzedaży netto, czy wartość towarów wg cen zakupu netto?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka została postawiona w stan likwidacji i zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) na dzień otwarcia likwidacji dokonała wyceny bilansowej swoich aktywów. Biorąc pod uwagę wątpliwości Spółki przedstawione w stanie faktycznym, dotyczące wysokości kosztów podatkowyc ...

dotyczy amortyzacji przyjmowanej do kalkulacji kosztu wytworzenia wyrobów i odpisów amortyzacyjnych uznawanych za koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w załatwieniu wniosku z dnia 30.11.2004 r. (znak: EK/9270/2004, data wpływu do tut. Urzędu 1.12.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie amortyzacji przyjmowanej do ka ...

Czy zasadnie dokono aktualizacji wyceny pawilonu sklepowego na dzień 31.12.2003 r. i czy odpisy aktualizujące nieruchomość inwestycyjną na zasadach amortyzacji stanowi naruszenie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zwłaszcza naruszenie art. 15 ust. 5 i art. 16 ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 19.11.2004 r. (data otrzymania pisma 24.11.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wyjaśnia, jn.: I. Strona przedstawiła stan faktyczny.Na podstawie umowy o znaku firmowy ...

W którym momencie aktualizacja wartości jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym staje się przychodem lub kosztem podatkowym?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w którym momencie aktualizacja wartości jednostek uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym staje się przychodem lub kosztem podatkowym, Naczelnik Pier ...

W którym momencie wartość rachunku inwestycyjnego staje się przychodem lub kosztem podatkowym?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w którym momencie wartość rachunku inwestycyjnego staje się przychodem lub kosztem podatkowym, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego ...

Czy stan remontu początkowego, który zostanie wpisany do książki przychodów i rozchodów należy skorygować po stwierdzeniu nierzetelności przeprowadzonego spisu?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1, 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, p. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.02.2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przed ...

Spółka zwróciła się o potwierdzenie, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości, za koszty uzyskania przychodów można uznać wydatki na jej nabycie powiększone również o ich aktualizację na podstawie art. 28 ust. l pkt la ustawy o rachunkowości.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny ora ...

Czy zrealizowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pozostałe przychody operacyjne w związku z aktualizacją wartości wyceny inwestycji do wartości godziwej stanowią nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy różnica wartości prawa użytkowania wieczystego po wycenie i przed stanowi dla spółdzielni dochód do opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 17 ms